เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Psychiatry Meeting และนำเสนอผลงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ รวมถึงการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิต MOU ระหว่าง รพ. Permai และโรงพยาบาลศรีธัญญา  ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลเปอร์ไม รัฐยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย

 

944841 1723892514560712 3772114987037296800 n

12998593 1723507057932591 683500149771238332 n13012751 1723506994599264 3377712640761874324 n13043584 1723507071265923 7010741788415069447 n13051707 1723507341265896 7924016056415644806 n13055329 1723892547894042 4764553857296275346 n13055518 1723150467968250 5147795110832748988 n

 

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

12936580 1707280949537674 8613080277652073178 n

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธบวร ณ วิหารพระพุทธบวรมหามงคล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมกิจกรรมรำวงสงกรานต์ การละเล่นแบบไทยๆ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อาคารหลวงวิเชียรแพทยาคมและโรงเลี้ยงแผนกชาย โรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 12 เมษายน 2559

 

12957623 1707284566203979 7642579685808241555 o12961549 1707283342870768 5837363199789436641 n12970766 1707284502870652 721570879891464676 o12973580 1707280946204341 5758575679353293417 o12984004 1707282689537500 6808460251858136365 o13001174 1707280942871008 7573614853640829467 n13015134 1707281039537665 3447530797578599768 n

 

 

 

 

 

 

1

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายทีมต้อนรับสาวสวยหนุ่มหล่อ จากโรงพยาบาลศรีธัญญาไปร่วมสมทบกับทีมผู้บริหารและบุคลากรกรมสุขภาพจิต เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออกร้าน ขายสลากกาชาดในครั้งนี้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ สวนอัมพร

1934577 1705202596412176 7443633341909096819 n12140724 1705202726412163 6840156545392163534 n12321678 1705202113078891 7650284544121510524 n12472728 1705202476412188 1667178658103687444 n12920344 1705201929745576 2968351716498908539 n12923328 1705202013078901 1198975636462462149 n12931167 1705202683078834 8003777323649106653 n12933075 1705202753078827 7307451895082068782 n12963667 1705202483078854 6661386854285390433 n

 

 

 

 

 

เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง รถไฟสายสุขภาพ

 

1

 

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญามอบหมายให้ประธานชมรมกีฬาโรงพยาบาลศรีธัญญา นำสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน ไปร่วมสมทบกับทีมผู้บริหารและบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง รถไฟสายสุขภาพ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณเสาธงหน้ากระทรวงสาธารณสุข

 

2345678910

123

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แต่งตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน                 มีกรมสุขภาพจิตเป็นเลขานุการ และมีผู้บริหารระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนดการประชุม ปีละ ๑ ครั้ง วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนโยบายแผนการดำเนินงาน ในปีต่อไปให้องค์ประธานทรงทราบ และทรงมีพระวินิจฉัย รวมทั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานจากองค์ประธานโครงการฯ เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริและพระราชประสงค์

สำหรับผลการดำเนินงานเด่น ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการผลิตและเผยแพร่รายการผ่านสื่อโทรทัศน์ ๒ รายการ คือ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบโดนใจคนรุ่นใหม่ และองค์ประธานโครงการ ทรงตอบจดหมายที่ส่งมาจากเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในรายการด้วยพระองค์เอง อีกรายการหนึ่ง คือ รายการแฮปปี้โซไซตี้ “สู่แสงสว่างด้วยพระเมตตา”นำเสนอเนื้อหา เรื่องจริงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เป็นแบบอย่างทั้งในด้านบวกและลบ ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยผ่านทางบทสัมภาษณ์ ที่เจาะลึกเรื่องราวในหลายแง่มุม หลายแง่คิด

ด้านการพัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จากการสำรวจ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พบว่าจำนวน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศทั้งสิ้น ๒๕,๐๕๓,๓๐๒ คน แยกเป็น อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี

๑๔,๒๑๕,๐๗๙ คน อายุ ๖ - ๑๐ ปี ๕๘๗,๘๒๑ คน และกลุ่มอายุ อื่นๆ ๑๐,๒๕๐,๔๐๒ คน                     

จำนวนสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น ๓๐๒,๘๓๖ คน

จำนวนเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ๒๕,๙๓๒ แห่ง ในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมของชมรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ให้บริการและจัดกิจกรรม ครบ ๓ ด้าน คือ ให้คำปรึกษา พัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข จำนวน ๕,๔๒๕ แห่ง และได้พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเป็นชมรมต้นแบบ เงิน ทอง เพชร ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับแล้ว ๔๗ แห่ง  

ชมรมในสถานประกอบการ ๕,๐๙๕ แห่ง พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ ๖๙๔ แห่ง ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ต้นแบบ ๔๐ แห่ง

ชมรมในชุมชน ๓๔,๑๒๕ แห่ง พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ ๒,๗๕๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินต้นแบบ ๓๐ แห่ง

ชมรมในสถานพินิจฯ ๕๐ แห่ง พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯแล้ว ๓๖ แห่ง

ชมรมในเรือนจำ ทัณฑสถาน ๗๔ แห่ง พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯแล้ว ๕๗ แห่ง

ชมรมในหน่วยงานสำนักงานคุมประพฤติ ๒ แห่ง ทุกแห่ง ได้พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว

ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนา และขยายเครือข่าย พบว่า กิจกรรมการเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามงานในพื้นที่ต่างๆ ขององค์ประธานเป็นการรณรงค์ กระตุ้นการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายที่ได้ผลดีมากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๘ ได้เสด็จ ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัดภูมิภาค และ ๕ เขตกรุงเทพมหานคร

การจัดประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในการขับเคลื่อน และ ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ และกลุ่มเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานพินิจฯ โดยการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวดมาโดยต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๘ มีจังหวัดและชมรมเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น ๕๓๖ แห่ง เพิ่มจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีจำนวน ๔๙๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๑

ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ กิจกรรมเด่น ได้แก่ การจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง พบว่า มีสมาชิกเข้ารับบริการ ให้คำปรึกษา พัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ มีสมาชิกเข้ารับบริการ ๗๐,๓๒๕ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีสมาชิกเข้ารับบริการ จำนวน ๖๖,๔๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๑

การจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ยังคงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดเทอม เดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม ดำเนินการแล้ว ๑๖ รุ่น จากการติดตามผล สมาชิกค่ายสามารถกลับไปทำหน้าที่แกนนำของชมรมได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนสมาชิกทั้งในสถานศึกษา ในชุมชนและในสถานประกอบการ

การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เพื่อเปิดพื้นที่บวกให้เยาวชนได้แสดงออก ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้สานฝัน เสริมสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ทุ่มเท เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้เข้าค่ายปฏิบัติการสานฝัน ๓ วัน ๒ คืน เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นที่ชื่นชอบ พร้อมกับการพัฒนาทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์ โดยในปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๓,๔๙๗ คน

การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ดำเนินงานมาแล้ว ๕ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน

ในเชิงคุณภาพ พบว่าเยาวชนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่อง มีทักษะดีขึ้นในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การดำเนินชีวิต การควบคุมตนเอง และการหาความสุขให้ตนเองในรูปแบบที่เหมาะสม และจากการศึกษาในด้านประโยชน์ต่อตนเอง พบว่า สมาชิกฯ มีความกล้าคิด กล้าทำ    กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองดีขึ้น   นอกจากนี้ ในส่วนประโยชน์ต่อผู้อื่น พบว่า สมาชิกฯ มีการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปขยายผลต่อยอดให้เพื่อนๆอาสาเป็นแกนนำ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เพื่อนๆ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับเพื่อนๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน ทำให้ได้ร่วมรับรู้ปัญหาและช่วยเหลือปัญหาที่ รุนแรงให้กับเพื่อน เช่น การท้องไม่พร้อม การติดยาเสพติด เป็นต้น 

ในวโรกาสนี้ ราชทานพระดำรัสว่า ทรงเชื่อว่าการทรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มา ๑๔ ปี ได้ผลดี แต่ก็อาจเห็นผลไม่ชัดในงานป้องกันทุกเรื่อง เพราะงานป้องกันเป็นงานที่ประมวลผลยาก แต่ความสำเร็จจะออกมาในรูปแบบต่างๆกัน จำเป็นต้องศึกษาและใช้ข้อมูลทางวิชาการมาช่วยอธิบาย พร้อมนี้ ได้พระราชทานแนวทางการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.      ให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” เป็นพิเศษ

๒.      ให้มีการสำรวจสถานภาพสมาชิกTO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ เพื่อประเมินความสำเร็จด้านการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ

๓.      ให้กระทรงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยเบื้องต้นให้ จัดระบบการติดตามแกนนำ TO BENUMBER ONE ที่ผ่านการพัฒนา และดำเนินงานอาสาสมัครในชมรมTO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๖,๘๐๐ คน ทั่วประเทศ

136

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จัดโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ กิจกรรมที่ ๔.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและความรู้ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรจงแกรนด์ บอลรูม ๘ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเทิดพระเกียรติ “สวนสราญรมย์ มินิมาราธอน”

 

137

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเทิดพระเกียรติ“สวนสราญรมย์ มินิมาราธอน” ครั้งที่ ๖ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา และฉลองครบรอบ ๗๙ ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชน

 

138

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงพยาบาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การดูแลบำบัด และรักษาผู้ป่วยจิตเวช”

 

139

 

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจากรัฐกลันตัน ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การดูแลบำบัด และรักษาผู้ป่วยจิตเวช” ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาล สวนสราญรมย์

 

 

จัดทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1310

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 6608

IMG 6520IMG 6537IMG 6538IMG 6542IMG 6545IMG 6558

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ศูนย์จัดการความรู้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมรับผิดชอบงานจิตเวชผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับชุมชน

 

S  14893063

9347293473S  14893059

 

วันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับชุมชน เพื่อพัฒนาต้นแบบทีม MCATT นำร่องในพื้นที่เขตบริการที่ 5 และชุมชนเมืองที่สถาบันกัลยาณ์ฯ รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบลมีความรู้และทักษะสามารถช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชน ผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

อบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

 

IMG 6621IMG 6694IMG 6714IMG 6743

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ศูนย์จัดการความรู้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันกัลยาณ์ฯ มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการสร้างสุขด้วยสติในการทำงาน และขยายการเรียนรู้แนวทางวิธีการรับมือกับวิกฤตสุขภาพจิต โดยมีแพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

การฝึกอบรมการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต

 

12345

 

วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 2 จัดโดยกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

IMG 6413IMG 6419IMG 6426IMG 6436IMG 6475S  10518661S  10559519

วันที่ 18 มีนาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมมือกับบุคลากรภายในสถาบันฯ ทำกิจกรรม 5 ส. 3 เก็บ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และไร้มลพิษ ให้สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงวนัทดา ถมค้าพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก