เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1347

 

ศูนย์วิชาการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๓ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๓ และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการเขตสุขภาพที่ ๓ "รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต ๓" เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ ๓ ได้พัฒนาความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการรวมทั้งมีโอกาสเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ สู่เวทีสาธารณะ และนำไปสู่เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน และยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษในโครงการดังกล่าวด้วย

1463728146854

 

 

กรมสุขภาพจิต ขอแสดงความชื่นชม ขอบคุณและสนับสนุน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ต่อแนวทางการนำเสนอข่าวความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสาธารณชน

 

S  33456133

 

               จากกรณีมีการ “ถ่ายทอดสด” การล้อมจับผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาใช้ปืนจ่อศีรษะตนเอง ผ่านทีวี เฟซบุ๊กไลฟ์ รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งต่อมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือเตือนสื่อมวลชนรายงานข่าวด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการรายงานสดผ่านกล้องมือถือ (Facebook Live) นั้น
               กรมสุขภาพจิต โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยจิตแพทย์และบุคลากร ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับจิตใจของสาธารณชน ซึ่งกรมสุขภาพจิตขอสนับสนุนแนวทางดังกล่าวในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่สมาคมได้ประกาศแจ้งขอความร่วมมือไปยังเพื่อนสื่อมวลชนร่วมวิชาชีพ
               กรมสุขภาพจิต ขอย้ำว่า การเผยแพร่หรือถ่ายทอดสดความรุนแรง โดยเฉพาะภาพการทำร้ายตัวเอง ผ่านสื่อและช่องทางสังคมออนไลน์ ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการส่งต่อความน่ากลัวและฉายภาพความรุนแรงซ้ำ อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ต่างก็ย่อมมีวุฒิภาวะและความเปราะบางทางจิตใจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยิ่งเป็นการเพิ่มความกดดันให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความกดดันให้ผู้ก่อเหตุมากยิ่งขึ้น สื่อมวลชนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวร่วมด้วย
               สื่อมวลชนสามารถมีบทบาทในการช่วยป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้ ดังนี้
               1. หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพของผู้ตกอยู่ในสภาพท้อแท้สิ้นหวัง หรือลงรายละเอียดของการฆ่าตัวตายและไม่ควรเสนอข่าวเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจ ดราม่า ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ ซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมที่มากเกินไป
               2. คำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกหรือเกิดผลกระทบในทางลบต่อ ญาติและ ผู้ใกล้ชิด ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
               3. ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการปรับตัวในชีวิต ตลอดจนสร้างกำลังใจกับผู้ที่กำลังรู้สึกท้อแท้ในชีวิต
               4. การนำเสนอภาพการทำร้ายตนเองในภาพยนตร์หรือละครควรได้รับคำแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และขณะนำเสนอภาพการทำร้ายตนเองควรมีการแจ้งให้ทราบถึงสถานบริการช่วยเหลือผู้คิดฆ่าตัวตายและบริการให้คำปรึกษา
               5. ดูแลกายและใจของตัวเองให้ดีเพราะการติดตามทำข่าวแต่ละครั้งอาจได้รับความเครียดและความทุกข์ใจได้มาก แม้ว่าจะมีประสบการณ์สูงแล้วก็ตาม จึงอย่าลืมพูดคุย ระบายกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน คนในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
20 พฤษภาคม 2559

 

1

 

แพทย์หญิงพรรณพิมลวิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะจากกรมสุขภาพจิต เข้ามานิเทศงานติดตามประเมินผล การดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

2345678

1551

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดประชุมยูนิคคอร์สเพื่อชี้แจงให้กับตัวแทนของหน่วยงานในโรงพยาบาลทุกหน่วยงาน  ในวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

จัดโครงการรณรงค์ล้างส้วม

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ  ระหว่างวันที่ ๑ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

1552

 

 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์       

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่   ๗ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  อาคารบันเทิงบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1553

 

 

 

 

ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้กับผู้ป่วย 

                             โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้กับผู้ป่วย  ในวันที่  ๑๒  เมษายน   ๒๕๕๙  ณ  อาคารบันเทิงบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

1554

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ                              

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและระบบบริการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (EC) ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันสูงอายุแห่งชาติ  ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1555

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

ด้วยงานวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ ร่วมกับศูนย์ LO ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑๙  ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้ที่สนใจ  ในวันที่  ๒๖  เมษายาน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องแพทย์แผนไทย  อาคารสราญราษฎร์  ชั้น ๒   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

1556

 

 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ HPH                    

คณะกรรมการ HPH ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ HPH ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

 

1557

 

 

1535

 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ลงเยี่ยมบุคลากร และมอบโปสเตอร์รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การนำการประชุมด้วยสมาธิ โดยการเปิดคลิปเสียงการทำสมาธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตาม ประมาณ 3-5 นาที การเปิดเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ในรายการเสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกเช้าเวลา 08.30 น. และตามด้วยการให้ความรู้การสร้างสติเพื่อให้เกิดสุข ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 การรณรงค์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถสร้างสุขด้วยสติ ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขและสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 2

          คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ (KM) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้ และประสบการณ์ เป็น Note taker ของหน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีคุณนภินทร ศิริไทย ผู้ชำนาญการ สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วยการถอดบทเรียน “บทบาท Note taker ของ รพ. เพื่อการพัฒนา Note taker” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา Note taker และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ ผลงาน Note taker ทั้งนี้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

1536

 

 

 

 

 

 

 

ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2559

 

          นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยเวลา 07.00 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ จากนั้นพิธีสรงน้ำขอพรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลองบริเวณหน้าโรงพยาบาลฯ พิธีบวงสรวงและสรงน้ำขอพรเจ้าพ่อไชยหัสบดินทร์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และได้เดินทางไปวัดป่าแสนอุดม อ.เมือง จ.อุบลฯ เพื่อสรงน้ำอัฐิแพทย์หญิงปรีดา นรการบริรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 

 

 

1537

 

 

 

 

 

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          นายแพทย์พงศ์เกษม   ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต  นิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 20-21  เมษายน  2559  ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  เพื่อติดตามกระบวนการบริหารจัดการในด้านแผนงาน งบประมาณ บุคลากร  และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ  ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการสิ่งสนับสนุนของพื้นที่  โดยมี นพ.ธรณินทร์   กองสุข   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และนางสาวศิริลักษณ์   แก้วเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้การต้อนรับและรับการนิเทศติดตามงาน

 

1538

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก