เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1551

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดประชุมยูนิคคอร์สเพื่อชี้แจงให้กับตัวแทนของหน่วยงานในโรงพยาบาลทุกหน่วยงาน  ในวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

จัดโครงการรณรงค์ล้างส้วม

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ  ระหว่างวันที่ ๑ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

1552

 

 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์       

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่   ๗ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  อาคารบันเทิงบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1553

 

 

 

 

ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้กับผู้ป่วย 

                             โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้กับผู้ป่วย  ในวันที่  ๑๒  เมษายน   ๒๕๕๙  ณ  อาคารบันเทิงบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

1554

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ                              

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและระบบบริการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (EC) ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันสูงอายุแห่งชาติ  ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1555

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

ด้วยงานวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ ร่วมกับศูนย์ LO ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑๙  ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้ที่สนใจ  ในวันที่  ๒๖  เมษายาน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องแพทย์แผนไทย  อาคารสราญราษฎร์  ชั้น ๒   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

1556

 

 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ HPH                    

คณะกรรมการ HPH ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ HPH ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

 

1557

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก