เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1114

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาคุณภาพ : Changing for Quality Health Care” เพื่อเป็นเวทีที่ให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ยกย่องชมเชยผลงานที่ดีเลิศ ตลอดจนการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ชม โชว์ แชร์

                     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ชม โชว์ แชร์ ให้กับบุคลากร ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1122

ให้การต้อบรับคณะดูงานจากสถาบันสิรินธร

 

 

             โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อบรับคณะดูงานจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1123

 

ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมสุขภาพจิต

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมสุขภาพจิต ในการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในช่วง Benchmarking และการประเมินจุดแข็งให้เป็น Best Practices ในวัน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสราญราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1124

 

151

1050

 

 

1052

 

1503

 

1504

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติกาiเพื่อพัฒนาการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ     2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและบูรณาการดำเนินงานการจัดบริการช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจของโรงพยาบาลชุมชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้

AVS 9266AVS 9270AVS 9271AVS 9278AVS 9282AVS 9283AVS 9337AVS 9362AVS 9368AVS 9416

 

 

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียร โรงพยาบาลศรีธัญญา

123456789

 

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดการอบรม International Training Program on Community Mental Health ครั้งที่ 7 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน 23 คน ในประเทศอีก 8 คน เป็นหลักสูตรที่นอกจากจะพัฒนาบุคลากรให้เกิดบริการสุขภาพจิตชุมชนที่ดีมีคุณภาพ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศอาเซียน+จีน ในการนี้ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมผู้บริหารศรีธัญญาไร้พุง

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา ห่วงใยสุขภาพผู้บริหาร จัดกิจกรรมผู้บริหารศรีธัญญาไร้พุง ด้วยการชั่งน้ำหนัก คำนวณค่าBMI วัดความดันโลหิต และเส้นรอบเอว ก่อนเข้าประชุมกรรมการบริหารประจำเดือน เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

113501727 1739972362935199 8889660910658611763 n13507263 1739972366268532 2826956081224473337 n13521951 1739972316268537 1172681949547966335 n13557724 1739972312935204 7488047994658385023 n

134

นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมนานาชาติ ด้านสุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่
7 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา และหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 9

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

1341

 

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน
การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นแม่ข่ายของทีม MCATT ทั้ง 4 จังหวัด

 

1342

 

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดชผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

1343

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก