เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1.AVS 20673.AVS 2095AVS 2022AVS 2105AVS 2131AVS 2161

 

 

เปิดตลาดน้ำโรงพยาบาลศรีธัญญา

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำโรงพยาบาลศรีธัญญา มีสินค้ามากมายหลายชนิด ราคาย่อมเยา เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญา

DSC 0018

 

 

DSC 0001

 

 

 

DSC 0018DSC 0027

 

DSC 0054

 

IMG 8764

 

IMG 8835

 

IMG 8928

 

พิธีเปิดคลินิกวอยตา (Vojta Therapy)

วันที่ 22 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกวอยตา (Vojta Therapy)” พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงรัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวรายงาน หลังจากนั้น Mrs. Fionn Bayley จาก สมาคม International Vojta Society ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบำบัดด้วยเทคนิควอยตา ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูด้านกายภาพด้วยเทคนิควอยตาให้แก่บุคลากรของสถาบันราชานุกูล พร้อมชมวิดีทัศน์และเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการเกี่ยวกับคลินิกวอยตาของสถาบันราชานุกูล

             เทคนิควอยตา (Vojta Therapy) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและการทำงานประสานสัมพันธ์กันของระบบประสาทส่วนกลาง นิยมใช้อย่างแพร่หลายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

             งานกายภาพบำบัด สถาบันราชานุกูล ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวเฉลี่ยประมาณ   25 - 30 รายต่อวัน โดยกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มโรคหลักที่มารับบริการที่สถาบัน ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม กลุ่มเด็กซีรีบราลพัลซี่ กลุ่มพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย เป็นต้น มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ได้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ คลินิกวอยตาจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 8:30 ถึง 15:00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08:30 ถึง12:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-248-8900 ต่อ งานกายภาพบำบัด 70387-70388

 

 

 

 

234567

1

 

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล รุ่นที่ 15

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล รุ่นที่ 15 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล

สำหรับหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล ครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 15 มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อนอีกทั้งสามารถนำศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 53 คน

 

 

 

 

 

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารพระราชทานเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก และคุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน โดยมีนางรัตน์รวี เวชยม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันราชานุกูล ให้การต้อนรับ ณ อาคารโภชนาการ ชั้น 2 สถาบันราชานุกูล ในโอกาสนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ มอบเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการแก่หอผู้ป่วย เพื่อใช้ในการฝึกทักษะทั้ง 5 ด้าน แก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการโดยคุณพชรพล จั่นเที่ยง หรือ วิทย์ AF1 ที่มามอบความสนุกสนานและร่วมร้องเพลงขับกล่อมให้น้องๆ และผู้ปกครองได้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงพักกลางวัน

 

1

23456789

 

 

747

จัดประชุมวิชาการจิตเวชสูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๓ 

                          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดประชุมวิชาการจิตเวชสูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุและจิตเวชชุมชน

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุและจิตเวชชุมชน และฟังบรรยายเรื่องการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙            ณ  ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

749

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการบริหารจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการบริหารจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ประจำปี  ๒๕๕๙  ภายใต้กิจกรรมที่  ๓  การให้ความรู้การจัดทำวิสัยทัศน์    พันธกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปี  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรม กระบี่รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่

 

750

 

 

 

 

 

 

จัดงานฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนงานเฉลิมฉลองฮารีลายอ

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนงานเฉลิมฉลองฮารีลายอ ในการดำเนินชีวิตในสังคมที่เหมาะสมและเนื่องในวันออกบวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่รับการรักษาได้ปฏิบัติศาสนกิจถูกต้องครบถ้วนตามหลักศาสนา  ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอผู้ป่วยชาย ๘ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

ด้วยวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เป็นวันครบรอบ ๑๐๑ ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้ามได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และในการนี้ ทางโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว นำโดยนายจุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์และบุคลากรของโรงพยาบาล ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

753

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น สารคดี และ Animation

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น สารคดี และ Animation ประจำปี  ๒๕๕๙  ให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจ  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคาร  สราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

755

 

 

 

 

 

ร่วมโครงการปั่นตามรอยประวัติศาสตร์ “เมืองคนดี”

นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการปั่นตามรอยประวัติศาสตร์ “เมืองคนดี” ปั่นวันเดียวเที่ยวท่าข้าม  ครั้งที่ ๓  ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

756

735

สรุปผลการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมสรุปผลการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวต้อนรับผู้รับผิดชอบงานจิตเวช และงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) ที่เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวิทยากรให้มีสมรรถนะในการให้คำแนะนำสำหรับผู้บำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 1 ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีการนำเสนอ การวิพากษ์ และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

 

 

 

 

736

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10

          คณะทำงานพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ให้แก่จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ และผู้รับผิดชอบงานด้านจิตเวชชุมชนในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10 กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายวิชาการ แบ่งกลุ่มย่อย และจัดทำหลักสูตร  

 

737

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยแก่บุคลากร

          สำนักคุณภาพ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร และคณะกรรมการบริหารคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยแก่บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้บริการเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย แนวทางในการให้บริการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย สามารถนำความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิภา วณิชกิจ จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากร

 

738

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก