เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

234567

1

 

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล รุ่นที่ 15

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล รุ่นที่ 15 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล

สำหรับหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล ครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 15 มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อนอีกทั้งสามารถนำศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 53 คน

 

 

 

 

 

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารพระราชทานเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก และคุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน โดยมีนางรัตน์รวี เวชยม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันราชานุกูล ให้การต้อนรับ ณ อาคารโภชนาการ ชั้น 2 สถาบันราชานุกูล ในโอกาสนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ มอบเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการแก่หอผู้ป่วย เพื่อใช้ในการฝึกทักษะทั้ง 5 ด้าน แก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการโดยคุณพชรพล จั่นเที่ยง หรือ วิทย์ AF1 ที่มามอบความสนุกสนานและร่วมร้องเพลงขับกล่อมให้น้องๆ และผู้ปกครองได้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงพักกลางวัน

 

1

23456789

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก