เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1255

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ จัดโดยโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

1256

จัดประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 9

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

 

 

 

1257

เปิดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 15

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1258

รับการตรวจประเมิน

โรงพยาบาลจิตเวชนครราสีมาราชนครินทร์รับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา อาคารสัมมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

1259

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

1260

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ทันตแพทย์หญิงกิติมา ลี้สุรพลานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

1261

ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่สังคมผู้สูงอายุ

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นำทีมผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่สังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี                                                                                                  

DSC 0030 resizeDSC 0031 resizeDSC 0039 resizeDSC 0042 resizeDSC 0113 resizeDSC 0178 resizeDSC 0186 resize

เข้าร่วมและรับใบเกียรติบัตร โครงการประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 2

บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมและรับใบเกียรติบัตร โครงการประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 2 “เรื่อง ผู้เสพเป็นผู้ป่วยเราช่วยดูแลสุขภาพจิตอย่างไร” จากนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดโดยสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้ การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ วัดหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

264473 resize264474 resize264481 resize264511 resize

 

 

 

 

 

 

จัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

1DSC 0002 resizeDSC 0007 resizeDSC 0022 resizeDSC 0045 resizeDSC 0111 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ (สวท.นครสวรรค์ FM 93.25 MHz) จัดนิทรรศการโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 กิจกรรม “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และรณรงค์จูงใจเพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

 

S  5578776S  6889962S  6893454S  6897675S  6897689S  6897694

 

 

 

 

 

 

จัดโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ค่ายอุ่นใจ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และวิธีการในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณภาพ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

DSC 0014 resizeDSC 0018 resizeDSC 0025 resizeDSC 0052 resizeDSC 0079 resize

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจิตเภท เขตสุขภาพที่ 3

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจิตเภท เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อให้บุคลากรวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวทฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0004 resizeDSC 0009 resizeDSC 0012 resizeDSC 0020 resizeDSC 0022 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลเสริมสร้างสุขอนามัย

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลเสริมสร้างสุขอนามัย หลังตรวจสุขภาพด้วยวิธี3อ ใจงานมีกิจกรรมการออกกำลังกาย และแข่งขันทำอาหาร ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการทำอาหาร คลีน ได้แก่ ทีมฮารูบี้ กับเมนู เต้าหู้ขาวย่างงา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมาย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

DSC 0013 resizeDSC 0017 resizeDSC 0080 resizeDSC 0100 resizeDSC 0106 resizeDSC 0123 resizeDSC 0170 resize

 

 

 

 

 

 

 

รับโล่รางวัลหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข

                    คณะบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่  ๑๑  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยมีบุคลากรรับโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คือ นพ.จุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับโล่รางวัลหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข และนางเยาวลักษณ์  พนิตอังกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับประทานโล่รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข” ประเภทข้าราชการ

1540

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย ใจ ในผู้สูงอายุ

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์ ศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย ใจ ในผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตลอดจนเสริมความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ  ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1537

 

 

 

 

 

 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และศึกษาดูงาน ECT จากโรงพยาบาลตะกั่วป่า

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และศึกษาดูงาน ECT จากโรงพยาบาลตะกั่วป่า ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1538

 

 

 

 

 

 

 

รับโล่รางวัลหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข

                    คณะบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่  ๑๑  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยมีบุคลากรรับโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คือ นพ.จุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับโล่รางวัลหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข และนางเยาวลักษณ์  พนิตอังกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับประทานโล่รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข” ประเภทข้าราชการ

1542

 

 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตเภท

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการและความก้าวหน้าการรักษาของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะก้าวร้าวรุนแรงภายหลังให้การรักษาด้วยการผ่าตัดสมอง พบว่าผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตพึ่งตนเอง ประกอบอาชีพได้และรับการรักษาต่อเนื่อง

DSC02150DSC02163DSC02165

 

 

 

จัดกิจกรรมวันแม่ “สายใยรักษ์ ปีที่ 11”

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันแม่ “สายใยรักษ์ ปีที่ 11” โดยมี นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดร้องเพลง ประกวดเขียนเรียงความ ทำการ์ดอวยพร และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่บังเกิดเกล้า ณ อาคารนันทนาการ ชั้น 1

 

1IMG 0537IMG 0601IMG 0605IMG 0633IMG 7412

 

 

 

พัฒนาคุณภาพองค์กร

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองของทีม/ หน่วยงาน เพื่อให้ทีมพัฒนาคุณภาพองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน HA ประโยชน์ของมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SPA และ SPAinacticn และเข้าใจกระบวนการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์

 

IMG 0671IMG 0769IMG 0789IMG 0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมความพร้อมตามแผนภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

1.AVS 5484

4.AVS 5623AVS 5354AVS 5400AVS 5677

 

 

 

 

 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่สังคมผู้สูงอายุ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นำทีมผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2559 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่สังคมผู้สูงอายุ จ.เพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุจำนวน 25 ท่านด้วย

 

AVS 2664 14.AVS 27003.AVS 45562.AVS 2732 11.AVS 3680 1

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก