เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1421

 

 

 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเรื่องการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มระดับสติปัญญาเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10

          ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเรื่องการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มระดับสติปัญญาเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ  รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร จำนวน 13 เขต และครูในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 รวมทั้งสิ้น 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในเขตสุขภาพที่ 10 (5จังหวัด) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการมีเชาวน์ปัญญาต่ำ และสามารถวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ตลอดจนดูแลช่วยกระตุ้นเชาวน์ปัญญาเด็กตามคู่มือประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มสติปัญญาเด็กอายุ 2 – 15 ปี ได้ สำหรับรูปแบบการอบรมเป็นลักษณะบรรยาย สาธิต และแบ่งกลุ่มปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์โครงการ KM หรรษา : รถ : แลก – แจก – แถม

          คณะกรรมการจัดการความรู้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์โครงการ KM หรรษา รถ'แลก-เปลี่ยน-เรียนรู้' เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยบริการห้องสมุด โดยมี พญ.วิริอรย์ จูมพระบุตร ประธาน QMR ให้เกียรติเป็นประธาน จากนั้นได้รณรงค์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล สำหรับสิ่งประดิษฐ์ รถ : แลก – แจก – แถม ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายช่างและบำรุงรักษา และหน่วยบริการห้องสมุด ในการผลิตรถเข็นให้เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยออกแบบให้รถสี่ล้อมีองค์ประกอบครอบคลุม 4 เรื่อง ตามหลักการตลาด (Marketing Promotion) ภาพรวมของ รถ : แลก – แจก – แถม มีสื่อการสอนเป็นเอกสาร 4 สี มีเนื้อหา KM Tool หลายชนิด สำหรับเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

 

 

 

 

1422

 

 

 

บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา และ นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จากนั้น เวลา 18.00 น. ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน จุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญอย่างกึกก้องท่ามกลางแสงเทียนที่งดงาม

 

1423

 

 

 

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม

          นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 22 คน             ในการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยายการประเมินทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยารายบุคคล ครอบครัวและกลุ่ม การแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานการให้บริการผู้ป่วย   จิตเวชในแผนกชายและแผนกหญิง เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้งานด้านจิตวิทยาโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์

 

1424

 

 

รพ.พระศรีฯ รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ประจำปีงบประมาณ 2559

          นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมี   นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ โดยตรวจประเมินหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อมาตรฐาน อาทิ งานบริการที่เหมาะสมหรือตามภารกิจของหน่วยงาน สถานที่บริการ มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทาง เข้าถึงได้สะดวก ออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ การจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก