เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1.AVS 98082.AVS 98513.AVS 9841AVS 9832

ถวายความอาลัย

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณอาคารนายแพทย์หลวงวิเชียร โรงพยาบาลศรีธัญญา

939

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

          สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with high risk to Violence : SMI-V) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และผู้ดูแลฐานข้อมูล SMI-V จากสถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และศึกษาดูงานระบบบริการต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และพัฒนาระบบฯ ให้ครบวงจร มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพมากขึ้น

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น”                        

          นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น” นายสุเมธ ตรีศูลย์รัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นายจตุพร จันทุมา ปลัดเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และ นางนิตยา เจริญราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ มี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 นายชยพล ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะดำเนินงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น” ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่มิถุนายน 2559 ถึง มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการประเมินระดับสติปัญญาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ฝึกเด็กเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา ประเมินระดับสติปัญญาหลังฝึกเด็กครบ 6 เดือน ให้ความรู้เรื่องการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน และพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กในเขตสุขภาพที่ 10

 

940

 

 

 

 

 

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

941

 

 

ประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน

          ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่ง “อิสรภาพทางการเงิน” ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี                พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจน์ชิตา กองสุข FChFP เป็นวิทยากร มี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเงิน การวางแผนมรดก ศึกษาทางเลือกในการลงทุน การประกันชีวิตการวางแผนภาษี วางแผนการเกษียณ ส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงในการทำงานอย่างมีความสุข

 

942

 

 

 

 

 

922

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด (ServicePlan)
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุพล รุจิระพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

 

923

 

ร่วมพิธีวันมหิดล

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมพิธีวันมหิดล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

 

924

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคจิตต่อเนื่องในชุมชน

รงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคจิตต่อเนื่องในชุมชน โดยเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ณ โรงแรมชาโต เขาใหญ่นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559

 

 

 

925

 

จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา

DSC 0160 resizeDSC 0164 resizeDSC 0187 resizeDSC 0195 resizeDSC 0254 resizeDSC 0255 resizeDSC 0271 resizeDSC 0274 resize

 

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการประเมินผลรางวัลคุณภาพการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ2559 โดยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธี และแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ บรรยาย “ทิศทางการพัฒนาระบบบริการยาเสพติดในเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ เดอะโรงแรมพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดยุ่งยากซับซ้อน

คณะกรรมการยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดยุ่งยากซับซ้อน โดยแพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานและวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อ.ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

 

DSC 0007 resizeDSC 0026 resizeDSC 0030 resizeDSC 0041 resizeDSC 0052 resize

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เยี่ยมชมจิตเวชเด็ก (คลินิกใจดี)

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เยี่ยมชม จิตเวชเด็ก (คลินิกใจดี) และการดำเนินงาน รับ ส่ง ผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการเครือข่าย เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานต่อไป วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0046 resizeDSC 0074 resizeDSC 0088 resizeDSC 0092 resizeDSC 0094 resizeDSC 0114 resizeDSC 0138 resizeDSC 0154 resize

 

 

 

จัดโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ค่ายอุ่นใจ)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ค่ายอุ่นใจ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และวิธีการในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โดยแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ให้ความรู้กับญาติผู้ป่วยจิตเวช เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ตามศักยภาพของตนเองอย่าง วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ อาคารบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0100 resizeDSC 0105 resizeDSC 0108 resizeDSC 0114 resizeDSC 0122 resize

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการทำวิจัยในการดูแลผู้ป่วย ระยะที่ 3

คณะกรรมการวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการทำวิจัยในการดูแลผู้ป่วย ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินการวิจัยและการนำเสนองานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนให้ของบุคลากร ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาล   จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

DSC 0006 resizeDSC 0020 resizeDSC 0025 resizeDSC 0026 resize

 

 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

คณะกรรมการฝึกอบรม ทีมใหญ่คณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Exellence   Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

 

58308 resize58310 resize58311 resize58328 resize58414 resizeS  8192092 resizeS  8192097 resize

 

 

 

 

8525285254IMG 3287รางวล กพร. 4219

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)

ศูนย์จัดการความรู้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) เรื่อง สติกับการพัฒนาองค์กร สำหรับบุคลากร รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2559 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ มีความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการสร้างสุขด้วยสติในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้กับทีม และหน่วยงาน ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก อาจารย์สมพร อินทร์แก้ว กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 2440IMG 2446IMG 2455IMG 2493IMG 2589IMG 2638IMG 2648IMG 2756

 

 

 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชทุกกลุ่มวัยวิกฤตสุขภาพจิต และนิติจิตเวช

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชทุกกลุ่มวัยวิกฤตสุขภาพจิตและนิติจิตเวช สำหรับจิตแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการจิตแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรปภาพ1รปภาพ2

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันและรู้ทันการระบาดของโรคไข้ซิกา

วันที่ 16 กันยายน 2559 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันและรู้ทันการระบาดของโรคไข้ซิกา (Zika Fever)

 

 

DSC02404DSC02407DSC02409

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก