เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

922

               ด้วยกรมสุขภาพจิตได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการภายใต้ Them “ก้าวที่มั่นคง...สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน” โดยมีคณะบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

923

พิธีรดน้ำแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยมีกิจกรรม การเสวนาธรรมโดยพระอธิการจำหมาย ธมมสาโร เจ้าอาวาสวัดช่องแบก จังหวัดกระบี่ , การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อคิดจากใจมอบให้ผู้เกษียณ” โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และพิธีรดน้ำแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

924

จัดโครงการดูงานการพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ

       คณะบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการดูงานการพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ และการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

925

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้บุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลได้เรียนรู้กระบวนการ“การพัฒนาการทำงานด้านการบบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบำบัดยาเสพติด และสามารถให้บริการบำบัดฟื้นฟู ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒/๓ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

926

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

927

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก

                     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีกิจกรรมในการแบบประเมินสำหรับผู้สูงอายุ จำหน่ายสินค้าของผู้ป่วย และให้ความรู้เกี่ยวกับ    อัลไซเมอร์ ณ บริเวณงานผู้ป่วยนอก อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก