เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

939

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

          สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with high risk to Violence : SMI-V) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และผู้ดูแลฐานข้อมูล SMI-V จากสถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และศึกษาดูงานระบบบริการต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และพัฒนาระบบฯ ให้ครบวงจร มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพมากขึ้น

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น”                        

          นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น” นายสุเมธ ตรีศูลย์รัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นายจตุพร จันทุมา ปลัดเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และ นางนิตยา เจริญราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ มี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 นายชยพล ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะดำเนินงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น” ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่มิถุนายน 2559 ถึง มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการประเมินระดับสติปัญญาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ฝึกเด็กเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา ประเมินระดับสติปัญญาหลังฝึกเด็กครบ 6 เดือน ให้ความรู้เรื่องการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน และพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กในเขตสุขภาพที่ 10

 

940

 

 

 

 

 

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

941

 

 

ประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน

          ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่ง “อิสรภาพทางการเงิน” ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี                พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจน์ชิตา กองสุข FChFP เป็นวิทยากร มี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเงิน การวางแผนมรดก ศึกษาทางเลือกในการลงทุน การประกันชีวิตการวางแผนภาษี วางแผนการเกษียณ ส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงในการทำงานอย่างมีความสุข

 

942

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก