เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

123

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี      

              

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แต่งตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน                 มีกรมสุขภาพจิตเป็นเลขานุการ และมีผู้บริหารระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนดการประชุม ปีละ ๑ ครั้ง วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่าน และนโยบายแผนการดำเนินงาน ในปีต่อไปให้องค์ประธานทรงมีพระวินิจฉัย รวมทั้งพระราชทานแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มีหลายด้าน ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”, การพัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และการพัฒนาวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๙ องค์ประธานเสด็จติดตามงานในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภูมิภาค และ ๕ เขตกรุงเทพมหานคร มีการจัดประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE มีชมรม ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานพินิจฯ เข้าร่วมประกวดผลงาน ทั้งสิ้น ๕๕๑ แห่ง เพิ่มจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒.๘ การให้บริการ ให้คำปรึกษา พัฒนาEQ และกิจกรรมสร้างสุข ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง คือ ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์, ศูนย์ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, ศูนย์ซีคอนสแควร์ และศูนย์เดอะมอลล์ บางแค มีผู้รับบริการตลอดปี รวมทั้งสิ้น ๕๖,๖๓๔ คน สำหรับ“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” ซึ่งจัดปีละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐๐ คน ดำเนินการแล้ว ๑๗ รุ่น ทั้งนี้จากการติดตามผล พบว่า สมาชิกค่ายสามารถกลับไปทำหน้าที่แกนนำของชมรมได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนสมาชิกทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ผลการศึกษาทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนนำชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๙ พบว่า การเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE มีความสัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนนำ และกิจกรรมที่ช่วยให้แกนนำ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนา ที่ส่งผลต่อการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตของแกนนำมากที่สุด คือ กิจกรรมในลักษณะที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง โดย แกนนำ TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกันทางจิตครบทั้ง ๕ ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ (๑) ด้านความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด (๒) ด้านทักษะการดำเนินชีวิต (๓) ด้านการหาความสุขให้ตนเองในรูปแบบที่เหมาะสม (๔) ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และ (๕) ด้านทักษะการควบคุมตนเอง โดยแกนนำแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตหลายด้าน ตามประสบการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนที่มาของภูมิคุ้มกันทางจิต พบว่า แกนนำได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตจากพื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดู โรงเรียน ครู เพื่อน สิ่งแวดล้อม คู่มือการดำเนินกิจกรรม สื่อ และองค์ความรู้ต่างๆของโครงการ และที่สำคัญที่สุด คือ การทำกิจกรรมในฐานะแกนนำของชมรม การปฏิบัติงานจริงภายใต้การดำเนินกิจกรรมของชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รองลงมา คือ การเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” และการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

           โอกาสนี้ นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานถึงนโยบายและแนวทางดำเนินงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงธารณสุข ว่า ในด้านมาตการส่งเสริมป้องกัน ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์สร้างความรู้ให้กับประชาชน และเยาวชน เรื่องโทษของยาเสพติด รวมทั้งดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ   ด้านมาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด ประกอบด้วย การสื่อสารเชิงบวก การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด และดำเนินการบำบัดฟื้นฟู และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ประกอบด้วย การประเมินทางคลินิก การบำบัดฟื้นฟู และติดตามผู้ป่วย โดยในส่วน สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีระบบการรายงานในแบบรายงานระบบการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หรือ บสต. แล้ว

................................................................

        

1DSC 0155IMG 7342íí-  -8-Fºßñ 1íí-  -8-Fºßñ 2íí-  -8ñ-ºíF- 1íí-  -8ñ-ºíF- 2íí-  -8ñ-ºíF- 3

 

สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์

เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559

          ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง“การปฐมพยาบาลทางใจ..คุณก็ช่วยคนอื่นได้” โดยในปีนี้อยู่ในช่วงความโศกเศร้าอันยิ่งใหญ่ของคนไทยกรมสุขภาพจิตจึงได้ให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจของประชาชนท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุการณ์เกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือจนกระทั่งภาวะวิกฤติดีขึ้น โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆโดยทีมสหวิชาชีพของสถาบันราชานุกูล อาทิเช่น กิจกรรมส่งต่อห่วงใยด้วยสองมือเรา, เปลี่ยนความคิด..พิชิตอารมณ์ , การตอบคำถามชิงรางวัลผ่านเสียงตามสายและการบรรยายหัวข้อ “ปฐมพยาบาลทางใจ..คุณก็ช่วยผู้อื่นได้” โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณโถงและห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 1 สถาบันราชานุกูล รวมทั้งการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กราชานุกูล (คลองกุ่ม) และศูนย์พัฒนาการเด็กราชานุกูล (ม่วงแค) ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559

1332

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

          นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยาย การดำเนินงาน นโยบาย และการพัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ป่วยตลอดจน และศึกษาดูงานแนวทางการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชนและระบบเครือข่าย ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ และ รพ.สต.คำขวาง

 

 

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

 

นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านพยาบาลจิตเวช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักบริหารการพยาบาล และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนหลักสูตร Master degree of Nursing education จาก University of Muhammadiyah Yogyakatar ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยายการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล และแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาดูงานที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง

 

 

1333

10391040

           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เวลา 11.00 น. อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ตรวจเยี่ยม หอผู้ป่วยจามจุรี และหอผู้ป่วยนนทรี เวลา 13.00 น. ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ บริเวณต้นประดู่ ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก เมื่อ พ.ศ. 2508 บริเวณลานประดู่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เวลา 14.00 น. เดินทางไปยังห้องประชุม 50 ปี อาคารประสาทวิทยา ชั้น 5 เพื่อ ประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เริ่มพิธีเวลา 07.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป   เวลา 09.00 น. พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคารประสาทวิทยาชั้น 5 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

 

10411042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ รพ.สต.บ้านทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ. สงขลา และ     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   โดยมีกิจกรรม บริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ สะเทือนขวัญและจากการสูญเสีย ( คัดกรอง 2p , ST5 ,DS8, 2Q ,9Q) บริการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต และส่งพบแพทย์ แจก เอกสารแผ่นพับ / คู่มือ / โปสเตอร์ / การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วยหลัก 3L แจกของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมอาหารว่าง บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลใจ..คุณก็ช่วยคนอื่นได้ โดย นพ.นพพร ตันติรังสี     จัดนิทรรศการการปฐมพยาบาลใจ..คุณก็ช่วยคนอื่นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

 

104310441045

 

 

 

1DSC 0026 resizeDSC 0041 resizeDSC 0053 resizeDSC 0056 resizeDSC 0066 resizeDSC 0069 resizeDSC 0087 resizeDSC 0090 resizeDSC 0091 resizeDSC 0096 resize

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถเดินทางมารับยาได้ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

 

 

 

 

จัดหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจให้แก่ประชาชน

ในช่วงเช้า พญ.มันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ (ทีม MCATT) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมตักบาตรเทโว ณ หน้าเทศบาลนคร นครสวรรค์ และในช่วงบ่าย พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ (ทีม MCATT) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   จัดหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจให้แก่ประชาชน ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

 

12DSC 0021 resizeDSC 0033 resizeDSC 0048 resizeDSC 0054 resizeDSC 0057 resizeDSC 0063 resizeDSC 0076 resizeDSC 0239 resizeDSC 0244 resize

 

 

 

 

 

 

 

ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ

แพทย์หญิงมันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ทีมMCATT) ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ และร่วมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วันที่ 19 ตุลาคม 2559

 

DSC 0057 resizeDSC 0059 resizeDSC 0067 resizeDSC 0126 resize

 

 

 

 

 

จัดบูธหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ

แพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ทีมMCATT) ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยจัดบูธหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ เพื่อให้คำแนะนำป้องกันด้านสุขภาพจิต วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

 

DSC 0019 resizeDSC 0058 resizeDSC 0083 resizeDSC 0096 resizeDSC 0110 resizeDSC 0117 resize

 

 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้ การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วัดปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

 

 

S  10428425 resizeS  10428430 resizeS  10428443 resizeS  10428444 resizeS  10428449

 

 

 

 

ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ

แพทย์หญิงมัณฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ทีม MCATT) ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ เนื่องในพีธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง และช่วงเย็น ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ เนื่องในพีธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 

DSC 0151 resizeDSC 0165 resizeDSC 0172 resizeDSC 0192 resizeDSC 0206 resizeDSC 0218 resizeDSC 0236 resizeDSC 0243 resize

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก