938

เปิดอาคารสราญราษฎร์

                 ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสราญราษฎร์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

                สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมานั้น ในปี ๒๕๕๙ กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลจิตใจในภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจของประชาชน กลุ่มการพยาบาลร่วมกับกลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สื่อถึงเรื่องสุขภาพจิต ความสุขและการใช้ชีวิต เพื่อให้คนไทยนำไปปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพจิตของตนเอง การสร้างความหวังและให้กำลังใจ เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของคนทั้งสังคมที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งในการไว้อาลัย ร่วมสืบทอดปณิธานพระองค์ท่านเพื่อให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไป จึงได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยนายจุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

               ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารบันเทิงบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

941

 

 

 

จัดกิจกรรมร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ และตักบาตร

             ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ และตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสราญราษฎร์ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

942

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตในการตรวจเยี่ยม              

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

943944

 

 

 

การใช้เครื่องมือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกายให้กับทีมสหวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945