เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1.AVS 66772AVS 65993.AVS 66404.AVS 66646.AVS 6603AVS 6609AVS 6685AVS 6701AVS 6708AVS 6717AVS 6727AVS 6752

 

คณะผู้บริหารระดับสูงดูงาน

นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ และคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร     ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จากสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม  โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

 

 

 

รับมอบของบริจาค

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางสาวชุตินันท์  ศรีสมุดไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ รับมอบบริจาคอาหารว่าง ขนมหวาน นม และน้ำผลไม้ จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แก่ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันที่ 16 มกราคม 2560  ณ  บริเวณชั้นล่าง อาคารหลวงวิเชียรแพทยาคม    

AVS 5947AVS 5949

1.AVS 5972

thumbnail 1.AVS 3815thumbnail 2.AVS 3821thumbnail 4.AVS 3829thumbnail AVS 3673thumbnail AVS 3717thumbnail AVS 3773

ดาราบริจาคเงินพร้อมเลี้ยงขนมและอาหารว่างแก่ผู้ป่วยจิตเวช

นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  มอบหมายให้นางสาวชุตินันท์  ศรีสมุดไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปทิดา  ภาณุพิศุทธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางพเยาว์  บัวรุ่ง  เลขามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นตัวแทนรับมอบเงินจาก คุณกวินตรา โพธิจักร (แก้ม)  เป็นจำนวนเงิน 20,000  บาท พร้อมขนมและอาหารว่างแก่ผู้ป่วยจิตเวช เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 24 ธันวาคม   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเลี้ยงอาหารแผนกชาย  โรงพยาบาลศรีธัญญา

151815191520

          เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560  นายแพทย์ณัฐกร  จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  นำทีม MCATT รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (ทีม 1)ร่วมกับ รพ.พัทลุง และ สสอ.เมืองพัทลุง ได้ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ ต.ชัยบุรี/ ต.ลำปำ  อ.เมือง และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ. พัทลุง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมสูง   พื้นที่ดังกล่าว ไม่มีศูนย์พักพิง แต่ชาวบ้านที่บ้านถูกน้ำท่วมจะไปรวมตัวกัน ในบ้านที่มีความพร้อมในเชิงพื้นที่มากกว่า ซึ่งมีบ้านในลักษณะนี้มากกว่า 10 หลังคาเรือน แต่ละหลังคาเรือน จะมีครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปอยู่อาศัยร่วมกัน 3-5 ครอบครัว   โดยอาศัยเรือเข้าไปแวะในบ้านที่มีหลายครอบครัวดังกล่าวทีละบ้าน ตามคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมีผลการดำเนินการคัดกรองเชิงคุณภาพและการเยียวยาจิตใจเบื้องต้น

       ทีม MCATT รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รพ.พัทลุง และ สสอ.เมืองพัทลุง ได้ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ในศูนย์พักพิง 4 แห่ง ดังนี้

       - ศูนย์พักพิงอาคารศิลปาชีพหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน

       - ศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน

       - ศูนย์พักพิงสำนักสงฆ์เที่ยงธรรม ต.ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน

       - ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านปากหวะ ต.ลำปำ อ. เมือง

       รวมทั้ง 4 ศูนย์ มีจำนวนครัวเรือน 185 ครัวเรือน  (จำนวนผู้พักอาศัยทุกศูนย์รวมกัน    591 คน)

จากการดำเนินงานทั้ง 2 วัน (9-10 ม.ค. 2560) สรุปได้ว่า พื้นที่อำเภอเมืองบางส่วน และพื้นที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงที่สุด และได้รับความเสียหายมากที่สุด มีจำนวนผู้ที่เข้ารับการคัดกรองทางสุขภาพจิตทั้งสิ้น 113 คน มีภาวะเครียดสูง 41 คน คิดเป็น 36.28%  ประกอบด้วย

          - ภาวะซึมเศร้า 9 คน (มีอาการอยู่แต่เดิม)

          - ภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1 คน (มีอาการอยู่แต่เดิม)

          - ภาวะอารมณ์แปรปรวนแบบสองขั้ว   1 คน (มีอาการอยู่แต่เดิม)

          - มีภาวะโรคจิต  2 คน (มีอาการอยู่แต่เดิม)

          - มีภาวะวิตกกังวล 17 คน (มีอาการอยู่แต่เดิม)

          - ภาวะติดสุรา   1 คน (มีอาการอยู่แต่เดิม)

           และ

          - มีภาวะเครียดเฉียบพลันเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม 10 คน 

800

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่10

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ธรณินทร์  กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Tele conference เข้ามาในการดูแลผู้ต้องขัง     จิตเวชในเรือนจำ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช และบุคลากรสาธารณสุขในเรือนจำ ได้แก่ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 20 คน

 

 

 

 

 

801

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม   (Cognitive Behavior Therapy : CBT)

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาล สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 27 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ วิพากษ์ และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ มีกำหนดระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 5 ระยะ โดยระยะที่ 2 จัดในวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560 ระยะที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2560 และระยะที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

802

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการบริการ การวิจัย การปรับปรุงอาคารสถานที่ จากนั้นชมนิทรรศการเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรตามหน่วยต่าง ๆ และให้เกียรติเป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นของโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

803

อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)

สำนักบริหารการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง หรือ SMI-V สำหรับผู้นิเทศทางการพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ                       ในแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V) และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

DSC 0037DSC 0045DSC 0049DSC 0051DSC 0071DSC 0098 resize resize

 

อบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 

S  3563838 resize

S  3563840 resizeS  3563841 resizeS  9879565 resize

 

 

 

ร่วมประชุมจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพและแพทย์แผนไทย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพและแพทย์แผนไทย  เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2559  ณ  ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค

 

DSC 0120DSC 0132DSC 0147DSC 0153DSC 0221DSC 0238IMG 4336

DSC 0076

 

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ

แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โดย 1. นายแพทย์บวร งามศิริอุดม , 2. อาจารย์เรวดี  ศิรินคร  3. เภสัชกรภาสกร  รัตนเดชสกุล , 4. อาจารย์นภางค์ดาว  มาด้วง  และคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 15-16  ธ.ค. 2559 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก