เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

thumbnail 1.AVS 7573thumbnail 2.AVS 7611thumbnail 3.AVS 7621thumbnail AVS 7516thumbnail AVS 7652

 

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรต้นแบบ “สุขด้วยสติ”

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรต้นแบบ และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ "สุขด้วยสติ..ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน (Mindfulness in Organization : MIO)" จากนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

 

thumbnail 1.AVS 6947thumbnail AVS 6951thumbnail AVS 6955thumbnail AVS 6971thumbnail AVS 6986

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ (รุ่นที่ 2) ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

825

 

เปิดโครงการปันน้ำใจสู่เด็กวัยใสในเครือข่ายผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปันน้ำใจสู่เด็กวัยใสในเครือข่ายผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

 

 

 

 

826

 

ออกหน่วยให้บริการ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ออกให้บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจอมทองวิทยา ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

827

 

 

ประชุมติดตามประเมินผลการลงทะเบียนข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเขตบริการสุขภาพที่ 9  

 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดประชุมติดตามประเมินผลการลงทะเบียนข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเขตบริการสุขภาพที่ 9  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560ห้องประชุม นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

828

 

 

เปิดโครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญสำหรับแพทย์

นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญสำหรับแพทย์ (จิตแพทย์พี่เลี้ยง) เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม นายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

 

 

 

829

 

ออกให้บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ออกให้บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560  ณ โรงแรมสีมาธานี

 

 

830

 

 

เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนายการ

 

 

 

831

 

จัดกิจกรรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมนำสู่คุณภาพ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมนำสู่คุณภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน จังหวัดเลย

1234

 

อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำและส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ

วันที่ 11 มกราคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยกลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านพัฒนาเครือข่ายนิติสุขภาพจิต จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำและส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ โดยมีนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากร สหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับอาสาสมัครเรือนนอน (นักโทษพี่เลี้ยง) ให้สามารถดูผู้ต้องขังด้วยกันเอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 12 มกราคม 2560 ทีมวิกฤตและเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ลงพื้นที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อำเภอทับสะแก และอำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1

15369905 1414272658583599 2320245966960556100 o15896396 1414272655250266 8455051188643294066 o15936586 1414272441916954 1562943625515118694 o15972396 1414272455250286 3625016907549789724 o15975318 1414272438583621 4586526626742182032 o15994566 1414272328583632 1046878989643024283 o15994587 1414272221916976 3440739011132820010 o

 

 

 

 

 

 

วางแผนการดำเนินงานเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดประจวบฯ

วันที่ 16 มกราคม 2560  ทีมเยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิต นำโดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมประชุมกับ นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดประจวบฯ
และร่วมกับรพ.สต. ร่อนทอง ปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชนอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 256

 

15937107 1419147104762821 215343001413540292 o

15975178 1419147018096163 8643646796163113412 o15995224 1419147031429495 1989657091879279043 o16112954 1419147011429497 639674994782891312 o

 

 

 

 

 

 

บำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  บำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม และเจริญจิตภาวนา 9 นาที ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์  ปิ่นรัตน์  ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

1

IMG 8837IMG 8847IMG 8868IMG 8890IMG 8894

 

 

 

 

 

พัฒนาบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) ซึ่งเป็นหน่วยงานในอำเภอนำร่องของเขตสุขภาพที่ 5 

 

1

16177511 1429843393693192 1178586217377061999 o16177678 1429844500359748 6389467159266385508 o16178583 1429843167026548 5542028484470515372 o16178852 1429843850359813 5698736931645135859 o

พัฒนาบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) ซึ่งเป็นหน่วยงานในอำเภอนำร่องของเขตสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

DSC 0007 resizeDSC 0012 resizeDSC 0016 resizeDSC 0029 resizeDSC 0037 resizeDSC 0044 resizeDSC 0109 resizeDSC 0127 resize

ต้อนรับอธิบดีตรวจเยี่ยม

พญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ซึ่งได้ไหว้พระประจำโรงพยาบาลฯ   ลงนามถวายความอาลัย  ร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560   ณ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

พัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

พญ.บุญศิริ   จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 รร.ชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร

29927 resize

29928 resize29931 resize29934 resize29935 resize29936 resize29938 resize

 

 

 

 

 

 

จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

ทีม MCATT และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ร่วมจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเงินทำบุญสร้างซุ้มประตูวัด  วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

DSC 0253 resizeDSC 0260 resizeDSC 0267 resizeDSC 0277 resizeDSC 0279 resizeDSC 0296 resizeDSC 0300 resizeDSC 0312 resizeDSC 0318 resize

DSC 0235 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ วัดท่าพระเจริญพรต บ้านมะเกลือ อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

DSC 0081 resizeDSC 0085 resizeDSC 0087 resizeDSC 0089 resizeDSC 0100 resizeDSC 0105 resizeDSC 0110 resizeDSC 0119 resize

DSC 0079 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมจัดแสดงบูธงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพภาคเหนื

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมจัดแสดงบูธงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพภาคเหนือ ปี 2560  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย วันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 ณ สวนสาธารณหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์

DSC 0139 resizeDSC 0143 resizeDSC 0151 resizeDSC 0156 resizeDSC 0173 resizeDSC 0178 resizeDSC 0185 resizeDSC 0192 resizeDSC 0208 resizeDSC 0214 resizeDSC 0217 resizeIMG 8592 resizeIMG 8636 resize

DSC 0131 resize

1057

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “นิทรรศการหนังสือเฉลิมพระเกียรติหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน ณ หน่วยบริการห้องสมุด กิจกรรมนี้ได้รวบรวมหนังสือพระราชกรณียกิจ หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ และเปิดให้ชมนิทรรศการไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 

 

1100

ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย นางสาว ศิริลักษณ์  แก้วเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี นำทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และทีม MCATT อำเภอปรางค์กู่ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อให้การดูแลด้านสังคมจิตใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่บิดามารดาของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้ชนรถกระบะไฟลุกท่วม มีผู้เสียชีวิต 25 คน ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ญาตินำศพมาบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านหว้า ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เสียชีวิต 4 คน มีลูกสาว ลูกเขย และหลาน 2 คน โดยลูกเขยเป็นคนขับรถกระบะ ทีมได้ประเมินสุขภาพจิต บิดามารดาและพี่สาวของผู้เสียชีวิต พบมีภาวะซึมเศร้าและนอนไม่หลับ บิดามีการปรับตัวและปรับสภาพจิตใจดีกว่าทุกคน จึงได้ให้การช่วยเหลือทางจิตใจ แพทย์ได้ให้ยาต้านเศร้า และยาช่วยให้หลับแก่ทั้ง 3 คน และได้ส่งต่อทีมสุขภาพจิตในพื้นที่ ติดตามดูแลอาการต่อเนื่องต่อไป

1110

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางเทพนิมิตร สนุกพันธ์ รองหัวหน้าสำนักบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 8 หน่วยงาน และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 88 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ในโอกาสศึกษาดูงานบทบาทของพยาบาลจิตเวช และระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง โดยแบ่งการดูงานออกเป็นการรับฟังบรรยาย เรื่อง บทบาทของพยาบาลจิตเวช และระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงาน และสัมภาษณ์การปฏิบัติงานจริงในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักจิตเวชชาย กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเร่งรัดบำบัด 1 กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิงวิกฤตฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิงเร่งรัดบำบัด กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษ และกลุ่มงานการพยาบาลโรคซึมเศร้า

1111

 

ชาวพระศรีฯ ร่วมกิจกรรม เริ่มต้นดีปีใหม่ ตามรอยพระยุคลบาท

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมทำดีรับวันปีใหม่ 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปลูกป่า บำเพ็ญประโยชน์ ตามรอยพระยุคลบาท” ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 โดยมีนพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 573 ต้น (1 คน 1 ต้น 1 ปี) กระจายทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลและทาสีรั้วรอบหอผู้ป่วยแผนกหญิง 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก