เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

123456789

 

สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก

วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 ที่สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ในชื่องาน “เส้นทางแห่งดาวน์ (ซินโดรม)” แนะนำการดูแลสุขภาพพร้อมกับกิจกรรมสนุกสนาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหวิชาชีพ ร่วมด้วยกลุ่มดาวน์ที่ประสบความสำเร็จจากการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมร่วมสนุก เกมส์ การละเล่น และการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆ กลุ่มอาการดาวน์

          พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก หลายภาคส่วนได้สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสร้างความตระหนักและส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวและรวมตัวกันโดยเครือข่ายผู้ปกครองจากทั่วประเทศ และในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม ทำดี...เพื่อพ่อ Run For Special กับโครงการเดิน – วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจให้คนพิการดาวน์ซินโดรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 ที่ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสถาบันราชานุกูล เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพและความสำเร็จของบุคคล ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วโลก ซึ่งเป็นคนพิการทางสติปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติ เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคมอีกช่องทางหนึ่ง

          พญ.นพวรรณ กล่าวต่อว่า การรณรงค์ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผู้พิการกลุ่มนี้ จากสถิติผู้เข้ารับบริการในสถาบันราชานุกูล ปี 2559 พบเด็กกลุ่มอาการดาวน์เข้ารับบริการการส่งเสริมพัฒนาการและโปรแกรมการฟื้นฟูทางการศึกษาและอาชีพ ร้อยละ 26.34 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ในจำนวนนี้ พบว่า เด็กดาวน์อายุแรกเกิด – 5 ปี มีระดับพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นหลังเข้าโปรแกรม ถึงร้อยละ 67.12 โดยด้านที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังส่งเสริมพัฒนาการ คือ พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ตั้งแต่อายุแรกเกิด – 5 ปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ จะมี     ทั้ง การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการเสริมความแข็งแรงด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และ การแก้ไขปัญหาการดูด เคี้ยว การส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร และฝึกการช่วยเหลือตนเองที่จำเป็นตามวัยโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ “เด็กกลุ่มอาการดาวน์ช่วงอายุแรกเกิด – 5 ปี สามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ จากการที่ผู้ปกครองนำมารับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุน้อยๆ (ไม่เกินขวบปีแรก) ร่วมกับการที่ผู้ปกครอง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและให้การส่งเสริมพัฒนาการลูกเองได้ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ ผู้ดูแลจึงเป็นคนสำคัญที่สุดในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่สามารถเข้าศึกษาในระบบการศึกษาปกติได้ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข” พญ.นพวรรณ กล่าว

840

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี                  

          นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับ นางสาวสิริรำไพ พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นางสาวสมพร ตันติวัฒนวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิทยา สิงห์โต ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ มีผู้พิพากษาสมทบ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะดำเนินงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การสนับสนุนในการประเมิน คัดกรอง ตรวจสภาพจิต เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว รวมทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ร่วมกันให้การบำบัดรักษา เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของศาล ตลอดจนร่วมกันให้การสนับสนุนวิทยากร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้กลับเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

 

 

   

841

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมีนางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้งในระดับการเป็นวิทยากร CBT, CBT Basic, CBT Advance โดยการนำประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่ได้นำความรู้ไปปรับใช้กับผู้ป่วย หรือนำไปใช้กับตัวเอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่พบจากการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) เพื่อดำเนินการออกแบบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

842

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) ระยะที่ 3

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีนางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาล สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 27 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ วิพากษ์ และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ มีกำหนดระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 5 ระยะ โดยระยะที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2560 และระยะที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

 

  

843

 

โครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT) ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมีนางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ความสำคัญกับการมีสติยอมรับ ให้ผู้ป่วยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ให้สามารถอยู่กับปัจจุบันได้มี Mr.Ben Weinstein, PhD นักจิตวิทยาคลินิก (ภาคเอกชน) และ นายสหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยา (ภาคเอกชน) เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลจิตเวช จำนวนทั้งสิ้น 14 คน  

 

 

 

 

 

 

 

844

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปีพระศรีฯ โดยมีนางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน

          การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบสุขภาพ สามารถส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างเป็นระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับครอบครัวและแหล่งประโยชน์ชุมชน เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน และประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้ สำหรับโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและในชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

845

 

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day   ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ ENV โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยด้านบริหาร และ นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช นำบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ตัดแต่งกิ่งไม้บนทางเท้า กวาดเศษใบไม้ เศษขยะ และเก็บขยะบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อเป็นการต้อนรับปีท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 และเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

846

 

 

ประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ มี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 และมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน 

853

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวช              

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวช รุ่นที่ ๑๔  ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบบริการจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน               

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS) กิจกรรมที่  ๒.๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และการค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดทำ CNPG BIPOLAR  ในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๒/๓  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

855

 

 

มอบถุงยังชีพให้บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ที่ประสบอุทกภัย

               นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มอบถุงยังชีพให้บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

856

 

จัดโครงสัมมนา KM MAN

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงสัมมนา KM MAN เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 


859

 

เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนที่หลากหลายของการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย

                   นางสาวฉัตรณี อยู่เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนที่หลากหลายของการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย ในวันที่  ๒๑ – ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

860

 

โครงการอบรมแพทย์เพื่อนเพิ่มพูนความรู้ทักษะแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมแพทย์เพื่อนเพิ่มพูนความรู้ทักษะแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

861

 

โครงการอบรมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โครงการอบรมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาความต้องการและกำหนดจัดทำแนวทาง/หลักสูตร/คู่มือ ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

832

 

เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                                                   

            นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จัดโดย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

 

 

จัดโครงการเพิ่มคุณภาพระบบการรักษาทางทันตกรรมตามมาตรฐาน HA/HPH

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดโครงการเพิ่มคุณภาพระบบการรักษาทางทันตกรรมตามมาตรฐาน HA/HPH ในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับทันตบุคลากร กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835

 

 

จัดอบรมการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 9

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 9  เมื่อวันที่  8-9  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

836

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

837

 

ออกให้บริการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ออกให้บริการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช ในหัวข้อ ฉลาดรัก...รู้จักป้องกัน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

838

 

 

จัดอบรมโครงการจิตเวชฉุกเฉินสำหรับเครือข่ายนอกระบบ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการจิตเวชฉุกเฉินสำหรับเครือข่ายนอกระบบ เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

839

 

จัดอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช สำหรับเภสัชกรเครือข่าย

นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นประธานจัดอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช สำหรับเภสัชกรเครือข่าย รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์สาตราชั้น 2 อาคารสัมมนาคาร

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก