เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1422

โรงพยาบาลพระศรีฯ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 70 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ครบรอบ 70 ปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล อดีตผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นายแพทย์บุญชัย นวมงคลวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของบุคลากรโรงพยาบาล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา 

 

 

 

 

1522

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดจิตสังคมบำบัดในผู้ป่วยสารเสพติด

สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดจิตสังคมบำบัดในผู้ป่วยสารเสพติด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้รับผิดชอบงานบริการเฉพาะทาง คลินิกพิเศษ จิตเวชชุมชนในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 การประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (sss) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จนหาย ทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 

 

 

1622

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมกับโรงพยาบาลคุณภาพ

          คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลคุณธรรมกับโรงพยาบาลคุณภาพ : ความสำคัญและการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการส่งเสริมนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรม QMR คณะกรรมการจริยธรรม และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 70 คน มี นางพิมลพันธ์ เจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวอรชร มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ นางอัญชลี วิเศษชุณหศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

1722

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ เข้ารับมอบงานในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่าง นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีซึ่งในช่วงเช้า นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางมายังโรงพยาบาลพระมหาโพธิ์ กราบสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงองค์จำลอง ที่ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล และไหว้ศาลเจ้าพ่อไชยหัสบดินทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพระศรีฯ มา 70 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาล 

DMH 1513

วันที่ 10 เมษายน 2560 กรมสุขภาพจิตจัดงานครบรอบ 25 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต นำโดยนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ภายในงานมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และปลูกต้นไม้ ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

DMH 1583DMH 1588DMH 1589DMH 1607DMH 1608DMH 1647DMH 1669DMH 1751DMH 1807DMH 1814DMH 1822DMH 1830DMH 2595DMH 2745DMH 2771DMH 2773DMH 2775DMH 2782DMH 2800DMH 2829DMH 2843DMH 2850DMH 2864DMH 2881DMH 2882DMH 2897DMH 2910DMH 2914DMH 2930DMH 2947DMH 2973DMH 2978DMH 2988DMH 2992DMH 2998DMH 3006DMH 3010DMH 3015DMH 3018DMH 3023DMH 3031DMH 3034DMH 3039DMH 3046DMH 3047DMH 3053DMH 3057DMH 3059DMH 3062DMH 3064

1DSC 0042 resizeDSC 0063 resizeDSC 0110 resizeDSC 0119 resizeDSC 0128 resizeDSC 0169 resizeDSC 0183 resizeDSC 10126 resize

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

คณะกรรมการนิติจิตเวช  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในและนอกระบบสาธารณสุข โดยมี    พญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  โรงแรมเดอะพาราดิโซ่เจเคดีไซน์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

คณะกรรมการฝึกอบรม  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่  6-7 มีนาคม 2560  ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

IMG 2349 resize

IMG 2361 resizeIMG 2366 resizeIMG 2382 resizeIMG 2393 resizeIMG 2412 resizeIMG 2424 resizeIMG 2426 resizeS  4857968 resize 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ

คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ/ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

1

IMG 2437 resizeIMG 2444 resizeIMG 2458 resize

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะกรรมการระบบบริหารองค์ความรู้ (KM)  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล     จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

1

IMG 2465 resizeIMG 2469 resizeIMG 2474 resizeIMG 2495 resize

 

 

 

 

 

 

รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

พญ,บุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลจาก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2560  ณ  อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

1

DSC 0003 resizeDSC 0012 resizeDSC 0052 resizeDSC 0064 resizeDSC 0070 resizeDSC 0121 resizeDSC 0138.1 resizeDSC 0142 resize

 

 

 

 

 

รับส่งมอบงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  เข้าร่วมพิธีการรับส่งมอบงานผู้อำนวยการ แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และนายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2560  ณ  ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  

 

DSC 0030 resize

DSC 0044 resizeDSC 0126 resizeDSC 0146 resizeDSC 0151 resizeDSC 0159 resizeDSC 0166 resizeDSC 0173 resizeDSC 0190 resizeDSC 0209 resizeDSC 0234 resizeDSC 0240 resize

 

 

 

 

 

จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจ

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้ออทิสติก และผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายบริการจังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท  จ.ชัยนาท

DSC 0027 resizeDSC 0037 resizeDSC 0074 resizeDSC 0089 resizeDSC 0094 resizeDSC 0102 resize

DSC 0022 resize

IMG 9604IMG 9621IMG 9622IMG 9623IMG 9633IMG 9637

 

ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วันที่ 6 มีนาคม 2560 พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ฯ ส่งมอบงานให้แก่ นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และเป็นตัวแทนของบุคลากรทุกระดับทุกกลุ่มภารกิจ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการคนใหม่ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HAเพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทีมให้มีประสิทธิภาพ และประสานเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรเดช ศรีอัง มาเป็นวิทยากร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น4 ตึกอำนวยการ

 

1

DSC00020IMG 9530IMG 9540IMG 9543IMG 9711IMG 9731IMG 9738IMG 9749

 

 

 

 

 

 

รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการพยาบาลผู้ป่วยในและระบบงานนิติจิตเวช

วันที่ 15 มีนาคม 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับและเชิญ นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา สักการะพระพุทธรูปประจำสถาบัน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และเป็นประธานให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ที่เข้าศึกษาดูงานการพยาบาลผู้ป่วยในและระบบงานนิติจิตเวช ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

IMG 0006

IMG 0012IMG 0072IMG 4255IMG 4276IMG 4288

 

 

 

 

 

รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำบุคลากรสถาบันร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสรับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 สาขาการพยาบาล โดยมีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิตให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบําราศนราดูร จ.นนทบุรี

S  124223494

 

 

S  124223495S  124223496S  124223497S  124223498S  124223499S  124223500S  124223501

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเจราจาต่อรองในภาวะวิกฤต

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเจราจาต่อรองในภาวะวิกฤต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณ์ฯ และเครือข่ายสุขภาพที่ 5 ในการบริหารวิกฤตการณ์และการเข้าเผชิญเหตุโดยมุ่งเน้นทฤษฎี ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวย การกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผู้กำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพ.ต.ท.ฤทธิรุจ เขมะวนิช
อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานมาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

1

IMG 4399IMG 4429IMG 4453IMG 4465IMG 4505IMG 4579IMG 4629

 

 

1047

 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดงานครบรอบ ๘๐ ปี                   

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานครบรอบ ๘๐ ปี (วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฯ) ได้จัดพิธีทางศาสนาเจริญพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พิธีพราหมณ์) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากร ครอบครัวบุคลากร และผู้ป่วย  ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

1048

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

กิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่นวัตกรรม

                   นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

1051

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับความมั่นคงความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมที่ ๗ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานแหล่งข้อมูล วันที่ ๖ – ๗  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

1052

 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการต่ออายุการรับรองคุณภาพ               

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในการสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ( SA ) ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

1053

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

             โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ในวันที่ ๒๓ – ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

1054

 

ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

                  คณะบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก