เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

จตเภทโลก 1จตเภทโลก 4จตเภทโลก 5จตเภทโลก 10จตเภทโลก 14จตเภทโลก 22จตเภทโลก 25จตเภทโลก 33จตเภทโลก 36

 

เปิดงานโครงการประชุมวิชาการ  “ชีวิตมีความหมาย แม้อยู่กับโรคจิตเภท”

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการประชุมวิชาการ : ชีวิตมีความหมาย แม้อยู่กับโรคจิตเภท ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาหน่วยบริการให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ร่วมกับ สมาคมสายใยครอบครัว โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นประธาน เปิดห้องละหมาด และ เปิดอาคารศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ  โดยมีพญ.บุญศิริ  จันทศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ตลอดจนตัวแทนจากศาสนาอิสลาม เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

927928

 

นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 โดยมีพญ.บุญศิริ จันทศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน  และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 เข้าร่วมรับการนิเทศงาน ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ประสพ รัตนากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

929930

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
โครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่อง ทางพัฒนาการและสติปัญญา

          เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีสภาวะของการพัฒนาของสมองหยุดชะงักหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ คือ มีความบกพร่องของทักษะต่างๆ ในทุกช่วงวัย โดยเด็กต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสู่ระบบเรียนร่วมกับเด็กปกติในทักษะความพร้อมทางวิชาการ การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และด้านภาษา โดยต้องเน้นความพร้อมของเด็กทั้งในด้านความคิด ความจำ ความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็ก ตลอดจนการเรียนรู้พื้นฐานในด้านอาชีพและฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้เมื่อโตขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สอนตามขั้นตอนของงานที่แยกย่อยตามลำดับจากง่ายไปหายาก การสอนจะประสบผลสำเร็จได้ดี หากได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยสอนซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง กลุ่มงานการศึกษาพิเศษจึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมาย กระบวนการการเรียนการสอน การทำสื่อที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมและพลังชีวิตในการเข้าสู่โรงเรียน อยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่จะนำบุตร-หลานที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาออกสู่สังคมได้อย่าง

 

 

 

 

 

 

ผลตสอ รน 1 1 resize


ผลตสอ รน 1 2 resize

ผลตสอ รน 2 3 resizeผลตสอ รน 2 4 resize

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมการผลิตสื่อช่วยสอน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การเลือกใช้สื่อการสอนสำหรับลูกน้อย อาทิ กระดานสื่อสารเรื่องสี และ รูปทรง , กระดานบอกกิจวัตรประจำวัน , การผลิตสื่อการสอนการเรียนรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลข , การผลิตสื่อการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา , งานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุตร-หลานที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาต่อได้

 

 

 

กิจกรรมการเสริมสร้างพลังสู่การเลี้ยงดู

         วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างพลังสู่การเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่องการเสริมพลังด้วยกิจกรรมบูรณาการ “จิตผ่อนคลายกายสงบ” , “เคลื่อนไหวให้สนุก” และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมสร้างพลัง “จากพ่อแม่สู่พ่อแม่” โดยคุณไกรสร และคุณรวิกร วิเศษสาริกา กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย

 

เสรมสรางพลงสการเลยงด 1 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 2 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 3 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 4 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 5 resize

 

กิจกรรมการฝึกกีฬาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม    รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

         วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมการฝึกกีฬาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ณ สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการบรรยายเรื่อง กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคกับการพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ และ การดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อของร่างกาย โดย อาจารย์สำราญ แช่มช้อย วิทยากรจาก National Sport Director , การสาธิตและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ การอบอุ่นร่างกายและทักษะกีฬาพื้นฐาน และ ทักษะการนวดเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกาย โดยวิทยากรกลุ่มจาก National Sport Director และวิทยากรจากกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนาความคล่องตัวและความแข็งแรงในด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้

 

ฝกกฬา รน 1 1 resizeฝกกฬา รน 1 2 resizeฝกกฬา รน 1 3 resizeฝกกฬา รน 2 1 resizeฝกกฬา รน 2 2 resize

 

 

 

 

 

DSC00025DSC00031DSC00039DSC00041DSC00048DSC00053DSC00065DSC00089DSC00094DSC00155DSC00355DSC00397DSC09840DSC09843DSC09851

 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุสมองเสื่อม  ในหัวข้อ “สูงวัย จิตแจ่ม จำดี มีสติ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ณ บริเวณบริการผู้ป่วยนอก เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ และผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมคุณค่าและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน  2560

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับผู้ใช้บริการ

วันที่ 11 เมษายน 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับผู้ใช้บริการ เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยในได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ ก่อกองทราย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากร

 

12DSC00194DSC001944DSC00263DSC00271DSC00279DSC00280IMG 7050

-----------------------------------------------------------------------------------

 

จัดกิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสายใยวันครอบครัว

วันที่ 12 เมษายน 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสายใยวันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และผู้อาวุโสในชุมชน

 

DSC00361DSC00364DSC00368DSC00372DSC00384DSC00392DSC00393DSC00411DSC00445DSC00477

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลมาปรับปรุงระบบงาน

วันที่ 21 เมษายน 2560 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลมาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

 

3IMG 4835IMG 4885IMG 4887IMG 4907IMG 4913IMG 4931IMG 5005IMG 5018IMG 5029IMG 5042

 

---------------------------------------------------------------------

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังความรู้นิติจิตเวช

วันที่ 24 เมษายน 2560 กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังความรู้นิติจิตเวช ประเภทรูปแบบการก่ออาชญากรรมของผู้ป่วยนิติจิตเวช (CriminalProfile) โดยถอดความรู้จากสหวิชาชีพทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชสุขภาพจิต   เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตที่มีความเกี่ยวข้องประเด็น
ทางกฎหมายเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย

 

123IMG 5139IMG 5163IMG 5173IMG 5183IMG 5189IMG 5192IMG 5199IMG 5201

 

 

                                                                              

 

 

 

the face of down 2 1the face of down 2 2the face of down 2 3the face of down 2 4the face of down 2 5the face of down 2 7the face of down 2 8the face of down 2 10the face of down 2 11the face of down 2 13the face of down 2 14the face of down 2 15the face of down 2 16the face of down  2

 

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

จับมือภาคีเครือข่าย จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ The Face of Down ครั้งที่ 2

รวมพลังแสดงศักยภาพกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

          วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00—18.00 น. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดงานแฟชั่นโชว์ The Face of Down ครั้งที่ 2 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ประจำปี 2560 ณ บริเวณทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ  มีพิธีเปิดโดยนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ภายในงานจัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ The Face of Down โดยบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ ร่วมกับ นักร้อง นักแสดง นายแบบ นางแบบ อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ , มิว ลักษณ์นารา , ปอ อรรณพ , พรีน-เจนี The Star 12 , ต๊ะ-พิภู , แอน AF6 , น้องโอบ  The voice 5 ฯลฯ  เพื่อแสดงความสามารถ และศักยภาพของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม โดยมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ และครอบครัว สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก