เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
โครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่อง ทางพัฒนาการและสติปัญญา

          เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีสภาวะของการพัฒนาของสมองหยุดชะงักหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ คือ มีความบกพร่องของทักษะต่างๆ ในทุกช่วงวัย โดยเด็กต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสู่ระบบเรียนร่วมกับเด็กปกติในทักษะความพร้อมทางวิชาการ การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และด้านภาษา โดยต้องเน้นความพร้อมของเด็กทั้งในด้านความคิด ความจำ ความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็ก ตลอดจนการเรียนรู้พื้นฐานในด้านอาชีพและฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้เมื่อโตขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สอนตามขั้นตอนของงานที่แยกย่อยตามลำดับจากง่ายไปหายาก การสอนจะประสบผลสำเร็จได้ดี หากได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยสอนซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง กลุ่มงานการศึกษาพิเศษจึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมาย กระบวนการการเรียนการสอน การทำสื่อที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมและพลังชีวิตในการเข้าสู่โรงเรียน อยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่จะนำบุตร-หลานที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาออกสู่สังคมได้อย่าง

 

 

 

 

 

 

ผลตสอ รน 1 1 resize


ผลตสอ รน 1 2 resize

ผลตสอ รน 2 3 resizeผลตสอ รน 2 4 resize

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมการผลิตสื่อช่วยสอน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การเลือกใช้สื่อการสอนสำหรับลูกน้อย อาทิ กระดานสื่อสารเรื่องสี และ รูปทรง , กระดานบอกกิจวัตรประจำวัน , การผลิตสื่อการสอนการเรียนรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลข , การผลิตสื่อการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา , งานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุตร-หลานที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาต่อได้

 

 

 

กิจกรรมการเสริมสร้างพลังสู่การเลี้ยงดู

         วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างพลังสู่การเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่องการเสริมพลังด้วยกิจกรรมบูรณาการ “จิตผ่อนคลายกายสงบ” , “เคลื่อนไหวให้สนุก” และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมสร้างพลัง “จากพ่อแม่สู่พ่อแม่” โดยคุณไกรสร และคุณรวิกร วิเศษสาริกา กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย

 

เสรมสรางพลงสการเลยงด 1 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 2 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 3 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 4 resizeเสรมสรางพลงสการเลยงด 5 resize

 

กิจกรรมการฝึกกีฬาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม    รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

         วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมการฝึกกีฬาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ณ สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการบรรยายเรื่อง กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคกับการพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ และ การดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อของร่างกาย โดย อาจารย์สำราญ แช่มช้อย วิทยากรจาก National Sport Director , การสาธิตและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ การอบอุ่นร่างกายและทักษะกีฬาพื้นฐาน และ ทักษะการนวดเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกาย โดยวิทยากรกลุ่มจาก National Sport Director และวิทยากรจากกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนาความคล่องตัวและความแข็งแรงในด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้

 

ฝกกฬา รน 1 1 resizeฝกกฬา รน 1 2 resizeฝกกฬา รน 1 3 resizeฝกกฬา รน 2 1 resizeฝกกฬา รน 2 2 resize

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก