เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

DSC 0100 resize

 

 

 

 

 

DSC 0185 resizeDSC 0191 resizeDSC 0204 resizeDSC 0208 resize

 

 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และนางธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต     ในพิธีเปิดและมอบใบประกาศให้อาสาสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  5-6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพจิต เขต 3 จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานวิจัย

คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยวิชาการ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพ (PTAT) ให้กับผู้ช่วยวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เพื่อเก็บข้อมูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับพื้นที่นำร่องรายภาค (ภาคกลาง) เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0011 resizeDSC 0014 resizeDSC 0015 resizeDSC 0019 resizeDSC 0020 resizeDSC 0032 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

          กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดโครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินให้การช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร

 

 

 

 

DSC 0001 resize

DSC 0006 resize

DSC 0009 resize

DSC 0184 resize

DSC 0187 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาข่าว

ประจำเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

   วันที่  22  มิถุนายน  2560  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์  และต้อนรับ นายธนาคม 

จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เยี่ยมชมหน่วยบริการฯ   ณ วัดไตรคีรี  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

 

S  63127554S  83861537

S  83861543

S  83861550

S  83861555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมนิเทศเฉพาะกิจและเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์หญิงมัณฑนา กิตติพีรชล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะนิเทศฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมนิเทศเฉพาะกิจและเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ  สสจ.ชัยนาท, คปสอ.หันคา  จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ สสจ.พิจิตร, คปสอ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สสจ.กำแพงเพชร,     คปสอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ สสจ.อุทัยธานี, คปสอ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สสจ.นครสวรรค์, คปสอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

45202132858135383137063137147774862

 

 

914

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียมรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรี  มหาโพธิ์ ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท ในเขตสุขภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพจิต จาก รพช. รพท. และ สสจ. จำนวนกว่า 80 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม Bestpractice ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ตลอดจนมีความรู้ ความมั่นใจและทักษะใน  การให้บริการผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ป่วยโรคโรคจิตเภทเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

(Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่ 5

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด  และพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ มีกำหนดระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 5 ระยะ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาล สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 27 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 2

นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถติดตามดูแลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ

นิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ในโอกาสนิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที กรมรับผิดชอบ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

917

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่บุคลากร

          คณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรม เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ  โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นประธาน สำหรับการอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วย วินัยข้าราชการ สิทธิการลาตามระเบียบการลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ และสิทธิประกันสังคม หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

918

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล

          สำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมีนางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย แบ่งกลุ่มย่อย และอภิปราย ในหัวข้อ อาทิ กฎหมายอาญาและแพ่งที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช กระบวนการนิติจิตเวช และแนวทางการบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช การประชุมครั้งนี้จัดภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS) ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จนหายทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

919

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          สำนักคุณภาพ ร่วมกับคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ และหอประชุมโรงพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการบรรยาย อาทิ Basic Life Support : Science Update, Learning and Practice และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 210 คน  

920

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม ๑ ใจ ๑ จันทน์ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกิจกรรม “๑ ใจ ๑ จันทน์ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยให้บุคลากรและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย 1 คน 1 ดอก 1 เดือน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,996 ดอก เดือนละ 999 ดอก เป็นเวลา 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2560) และจะได้รวบรวมใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพรเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความรู้รักสามัคคี

 

912

903

อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า” ให้แก่นักกายภาพบำบัดและสหวิชาชีพ  โดยมี นพ.สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยศาสตร์บูรณาการแบบละคร

โครงการพัฒนาหลักสูตร “การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยศาสตร์บูรณาการแบบละคร”  ให้แก่ครูอาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ดูแลเด็กพิเศษ เพื่อจะได้นำองค์ความรู้นี้ ไปประกอบการเรียนการสอนการดูแลเด็กพิเศษให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา  ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

904

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลในเด็กพิเศษ

                คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาลในเด็กพิเศษ ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมี อ.ศิริพร  หอมคำวะ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

905

1

 

workshop2

 

 

 

 

 

workshop3

workshop5

workshop6

workshop7

จเนยรสาธตผสมแปง 2

นองจเนยร เจาของผลงาน

ผลงานศลปะ

ผลงานศลปะ2

ผอ.สถาบนราชานกลกลาวตอนรบ

ผเขารวมกจกรรม

มอบใบประกาศอ.อนพนธ พฤกษพนธขจ บรรยายเรองศลปะแหงชวต

 

สถาบันราชานุกูล เปิดบ้านแสดงศักยภาพทางศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

เตรียมพร้อมสู่การแสดงนิทรรศการศิลปะระดับสากล ณ ประเทศญี่ปุ่น

       วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 13.00 น. สถาบันราชานุกูลจัดงาน “The Art of Us” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ

        เวลา 09.15 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน หลังจากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้ปกครองและนักวิชาการ แขกผู้มีเกียรติรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ศิลปะแห่งชีวิต” โดยอาจารย์อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัด มนุษยปรัชญา และสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกิจกรรม Workshop Paint & Sculpture ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย เวลา 10.45 น. การให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นผลงานศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญา โดย ผศ.ดร.เลิศสิริร์ บวรกิตติ นักวิชาการศิลปศึกษาและศิลปะบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อาจารย์อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา เวลา 11.15 น. คุณชิมิ ศิลปินอิสระ จากเมืองนาโกย่า มอบภาพศิลปะ จำนวน 4 ภาพ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สถาบันราชานุกูล หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ได้แก่ 1. คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 2. นายแพทย์ไพบูลย์ ประภาศิริกุล 3. คุณพาสิน สุวรรณานนท์ ผู้แทนบริษัท พันแสน กรุ๊ป จำกัด 4. นายกและสมาชิกสโมสรโรตารีสระปทุม โดยมีผลงานที่ส่งมานำเสนอจำนวน 130 ชิ้น หลังจากนั้นผู้ปกครองจิตอาสามอบเก้าอี้เปเปอร์มาเช่แก่งานกายภาพบำบัดและหอผู้ป่วย ID ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

      กิจกรรมนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อเปิดมุมมองการเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้ศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพทางศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว นำไปสู่การยอมรับและการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้บกพร่องทางสติปัญญาเข้าร่วมงานจำนวน 150 คน สำหรับผลงานศิลปะส่วนหนึ่งจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้

           แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ศิลปะบำบัด มาจากแนวคิดที่ศิลปะสามารถทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเองรวมทั้งมีการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้ กระบวนการสร้างสรรค์ของงานศิลปะสามารถเยียวยาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการสื่อสารความคิดความรู้สึกในรูปแบบที่ปราศจากคำพูด ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและความรู้สึกถึงสมดุลทางอารมณ์ ช่วยให้บุคคลในวัยต่างๆ สร้างจินตนาการและการผ่อนคลายทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังช่วยในการบำบัดรักษาด้านอารมณ์ ลดความคับข้องใจ และช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ การนำศาสตร์ทางศิลปะและวัสดุเข้ามาผสมผสานให้เกิดรูปแบบของกิจกรรมในทางทัศนศิลป์ เช่น การวาดภาพ การระบายสี การปั้น สื่อผสม ยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำศิลปะมาใช้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ในแง่ของการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานงานระหว่างสายตาและมือ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บกพร่องฯ สะท้อนความคิด ความรู้สึก เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี

ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวต่อว่า ในวันนี้ สถาบันราชานุกูล โดยกลุ่มงานศิลปกรรมบำบัด ได้จัดงาน The Art of Us โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งานด้านศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ แก่บุคลากรและผู้สนใจ รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวคิดการใช้ศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง  ที่จะนำไปสู่มุมมองใหม่ในการประยุกต์ใช้ศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนเอง ผู้บกพร่องฯ และผู้อื่น ที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 130 ผลงาน โดยผลงานบางส่วนในวันนี้ จะได้คัดเลือกเพื่อไปร่วมแสดงในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น จากความร่วมมือระหว่างคุมาโมโต้ซิตี้ มหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ และองค์กรไจก้า

กิจกรรมภายในงานวันนี้ นอกเหนือจากการแสดงผลงานที่น่าชื่นชมกว่า 130 ชิ้นแล้ว ยังมีการบรรยาย ในหัวข้อ “ศิลปะแห่งชีวิต” โดย คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) จิตรกร และนักศิลปะบำบัด มนุษยปรัชญา กิจกรรม Workshop “Paint & Sculpture” สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการฯ และการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โดย ผศ.ดร. เลิศศิริร์ บวรกิตติ นักวิชาการศิลปศึกษาและศิลปะบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าว

1458

จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้แนวทาง/หลักสูตร/คู่มือ ครั้งที่ ๖  ในวันที่  ๑๙  มิถุนายน และครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

สอนชมรมผู้สูงอายุทำดอกไม้จันทน์ 

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลฯ โดยมีการสอนผู้สูงอายุทำดอกไม้จันทน์  ในวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  อาคารบันเทิงบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1459

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับนายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้นิเทศกรมสุขภาพจิต ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฯ ระหว่างวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1501

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมการดูแลกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้ป่วยจิตเวช

              คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและระบบบริการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (EC) ได้จัดกิจกรรมการดูแลกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้ป่วยจิตเวช ระหว่างวันที่ ๘ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 1502

 

 

 

 

 

จัดอบรมหลักสูตรกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้  ในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1503

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัยและวิชาการ

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัยและวิชาการอภิปราย โครงร่างวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ ให้แก่บุคลากรและทีมสหวิชาชีพ  ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๒  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

1504

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มงานจิตเวช จากโรงพยาบาลพังงา ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และมีทักษะในการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน จำนวน ๓ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ ในวันที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๐ ,รุ่นที่ ๒ ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๓ วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๒/๓  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1505

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

                      โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงหทัยชนนี  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ พร้อมคณะจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ และคณะจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาฯ  ในวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1507

 

 

 

 

 

 

จัดการอบรมการให้ความรู้เรื่องยาจิตเวชสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลฯ

                   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดการอบรมการให้ความรู้เรื่องยาจิตเวช สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลฯ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุม  ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1508

 

 

 

 

 

 

 

ให้ความรู้เรื่องปัญหาพิษภัยยาเสพติด               

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่อบต.ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตในการเข้าร่วมเรียนรู้ เรื่องปัญหาพิษภัยยาเสพติด วิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดและเยี่ยมชมสถานที่บำบัดรักษาของโรงพยาบาลฯ ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1509

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก