เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

12DSC 0305 resizeDSC 0308 resizeIMG 0030 resizeIMG 0045 resizeIMG 0076 resizeIMG 9610 resize

 

โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก

สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2560

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26–30 มิถุนายน 2560 (ระยะที่ 1) และ วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 (ระยะที่ 2) ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานโดยนางสาวศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

การอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ครอบครัวบำบัด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตด้านครอบครัวและเด็กให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสหวิชาชีพที่ปฏิบัติด้านครอบครัวและเด็กเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ และ อ.ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวบำบัดมาให้ความรู้ตลอดการอบรมนี้ เพราะครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่ทำหน้าที่สำคัญในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้กระบวนการครอบครัวบำบัดจึงเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปกครองด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเองให้เหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตร มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้อง ตลอดจนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแม่แห่งชาติ สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. สถาบันราชานุกูลจัดงานวันแม่แห่งชาติ สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2560 “มอบความสุขนี้ให้แม่” (Happiness for Mom) ณ ห้องประชุมวิชาการ   ชินโสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล และเวลา 09.00 น. คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่ม ดอกไม้และธูปเทียนแพ และกล่าวเปิดงาน นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวรายงานการจัดงานวันแม่

หลังจากนั้นรับชมการแสดงขิม เพลงค่าน้ำนม โดยน้องช่อแก้ว (ด.ญ.ชนิตา ธรรมธัชพิมล) เด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถพิเศษ “ตีขิม” และคุณแม่น้องถิงถิง หอผู้ป่วยดาวน์ (นางสาวรินทร์ดา จอมสุวรรณ์) ตีขิม เพลง “ลาวล่องนาน” และ เพลง “กุหลาบเวียงพิงค์” และนางสาวสิริวรรณ คล้ายมณี ตัวแทนผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อ่านคำกลอนสดุดีพระคุณแม่ หลังจากนั้น คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและมอบของที่ระลึกแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2560

ในเวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมกิจกรรม “มอบความสุขนี้ให้แม่” : Happiness for Mom ใน 7 ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ 1.ซุ้มกิจกรรมถ่ายรูป “สื่อรักประทับใจ” 2. ซุ้มกิจกรรมเกม “เกมแม่ลูกผูกพัน” 3. ซุ้มกิจกรรมประดิษฐ์ “ซ่อนรักซ่อนใจ” (พับเหรียญ) 4. ซุ้มกิจกรรมวาดรูป “ลายเส้นแทนใจ” 5. ซุ้มกิจกรรมงานศิลป์ “ซุ้มปั้นรัก” 6. ซุ้มกิจกรรมคาราโอเกะ “เพลินเพลงหรรษา” 7. ซุ้มกิจกรรม Dog Therapy “สี่ขาพาเพลิน” กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างแม่และบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

 

 

 

 

 

mother Raja 32mother Raja 105กจกรรมมอบความสขนใหแม Happiness for mom1การแสดงความกตญญกตเวทตาของผบกพรองทางพฒนาการและสตปญญาการแสดงภาพถาย whats wrong 2การแสดงภาพถาย whats wrong 3การแสดงภาพถาย whats wrong 4คณหญงสรสนนท เรองตระกล ประธานในพธนทรรศการ แมดเดนนพ.ชโนรสนองชอแกว ตขมประธาน มอบประกาศเกยรตคณและของทระลกแกแมดเดน ประจำป 2560 1ประธาน มอบประกาศเกยรตคณและของทระลกแกแมดเดน ประจำป 2560 3พญ.อมพรโครงการเยาวชนไทยในสหรฐเยอนแผนดนแม

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17

          วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงาน

โดยกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้สถาบันราชานุกูลดำเนินการจัดการอบรม ร่วมกับ โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการอบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

         มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

1DSC 0044

DSC 0049

DSC 0054

DSC 0061

DSC 0071

DSC 0080

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์        จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  ณ  ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ 14  กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในการถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และกลุ่มงานต่างๆ

 

 

IMG 0008

 

IMG 0013

IMG 0047

IMG 0054

S  13271042

S  13271055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น.  เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ  ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0030DSC 0050DSC 0057DSC 0058DSC 0067DSC 0071DSC 0111

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก