เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17

          วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงาน

โดยกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้สถาบันราชานุกูลดำเนินการจัดการอบรม ร่วมกับ โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการอบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

         มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก