เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

IMG-0375IMG-0381IMG-0383IMG 0440IMG 0446

IMG 0452

IMG 0454

IMG 0456

IMG 0465IMG 0468

 

นักกีฬาโปรแกรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล

ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย

นักกีฬาโปรแกรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Maekong 5-a-side Football Tournament และการแข่งขัน Special Olympics South East Asia Unifield 5-a-side Football Tournament 2017

                       ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ สนามเมนสเตเดี้ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Maekong 5-a-side Football Tournament และการแข่งขัน Special Olympics South East Asia Unifield 5-a-side Football Tournament 2017  โดยมีนักกีฬาผู้บกพร่องทางสติปัญญา โปรแกรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 6-18 ปี กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ โดยได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน การสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้ปกครองและครูผู้ฝึกสอนร่วมให้กำลังใจติดขอบสนาม

13

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต : การบริหารเหตุการณ์วิกฤต หลักและเทคนิคการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองกับบุคคลประเภทต่าง ๆ และบุคคลพยายามทำร้ายตนเอง ในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมนี้จัดขึ้น โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อปพร. ตำรวจ พยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉิน และผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพ หน้าศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีพราหมณ์ร่วมประกอบพิธี โดยผู้อำนวยการนำบุคลากรตอกไม้มงคล 9 ชนิดลงในหลุมเสาเอก วางพลอยนพเก้าบนหัวไม้มงคล วางแผ่นทอง นาก เงิน เหรียญทอง เหรียญเงิน โปรยทรายเสก ลงในหลุมเสาเอก ปิดทอง และพรมน้ำมนต์ที่เสาเอก

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถทำวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร มีผู้อบรมจำนวน 40 คน

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะจากสถาบันธัญญารักษ์ ที่เดินทางมาตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยก่อนหน้านี้ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ เมื่อปี 2557 ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี  

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสวนปรุง ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 12 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและสารสนเทศ และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellent center) ได้มีแนวทางในการดำเนินงานจากศูนย์ความเป็นเลิศต้นแบบและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0

          คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดมหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการสร้างความสุขในองค์กร โดยนำรูปแบบการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ “พระศรีมหาโพธิ์ภาพแห่งความตรึงใจจนถึงวัยเกษียณ” บอกเล่าภาพความประทับใจ บอกเล่าภาพ และบรรยากาศ วัฒนธรรมที่ดีงาม ความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพันขององค์กร การถอดบทเรียนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้และความสุขของคนทำงาน โดยใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความสุขด้วยสติในองค์กร หรือ MIO การประกวดผลงานการจัดการความรู้ CQI ซึ่งมีบุคลากรจากฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

19

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  2560

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระศรีฯ

          นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก อารมณ์ดีคลินิก (คลินิกบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า) คลินิกรักษ์ใจ (คลินิกบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากสุราและสารเสพติด) และกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายสุราและสารเสพติด 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9/2560

          น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์  นพ.พงศ์เกษม   ไข่มุกด์ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ

22

135

 

 

เปิดงานวันอัลไซเมอร์โลก

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอัลไซเมอร์โลก ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  แผนกผู้ป่วยนอก  ชั้น ๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิต               

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิต โดยชมรมจิตแพทย์ภาคใต้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

136

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี                    

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาล  สวนสราญรมย์

137

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน  ๕๘ คน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดกิจกรรมการปลูกต้นเหลืองอินเดีย            

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นเหลืองอินเดีย ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการ Re-accreditation

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการ Re-accreditation  ครั้งที่ ๓  ให้กับบุคลากรหน่วยงานด้านคลินิกและบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับน.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

142

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในโครงการเสริมสร้างความ     พึงพอใจในชีวิตสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต ในวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในช่วงเช้า และในช่วงภาคค่ำ ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมให้กับทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มการพยาบาลจัดประชุม RN ให้กับทีมสหวิชาชีพ ในวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

144

DSC 0003DSC 0005DSC 0006DSC 0011DSC 0012DSC 0017DSC 0020DSC 0023DSC 0027

 

จัดโครงการปรับปรุงคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภททั่วไป และจิตเภทยุ่งยากซับซ้อน 

คณะกรรมการ PCT  ร่วมกับคณะกรรมการ Medical Service  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  จัดโครงการปรับปรุงคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภททั่วไป และจิตเภทยุ่งยากซับซ้อน  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2  การชี้แจงคู่มือและการประเมินผลความเป็นไปได้ของการใช้คู่มือ รุ่นที่ 1  วันที่ 12 กันยายน 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2560  โดยพญ.พงศ์ลดา  ชื่นชูจิตร์  นายแพทย์ชำนาญการ  ประธานคณะกรรมการฯ และวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 

 

 

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ

นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น.  เพื่อสร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ  ห้องประชุมตึกใหม่  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 

S  19480623S  19480627S  19480629S  19480634S  19480636

 

 

 

 

 

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่  21  กันยายน  2560  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  จัดนิทรรศการโครงการหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์” ประจำเดือนกันยายน 2560  โดยนายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดงาน  ณ วัดถ้ำผาสุขใจ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

 

S  7643180S  7643187S  7643188S  7643197S  7643220

 

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 

วันที่  22  กันยายน  2560  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  สังกัดกรมสุขภาพจิต  ส่งมอบดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์

 

DSC 0002DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0012DSC 0013DSC 0015

 

 

 

12345

ชาวกัลยาณ์ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

วันที่ 12 กันยายน 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรม “ชาวกัลยาณ์ร้อยดวงใจ  ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน”  โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากร ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

วันที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของบุคลากร โดยมีนางสาวเบญวรรณ สามสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลเป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

1DSC05404IMG 3679IMG 3682IMG 3742IMG 3749IMG 3754IMG 37822

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก