เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

135

 

 

เปิดงานวันอัลไซเมอร์โลก

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอัลไซเมอร์โลก ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  แผนกผู้ป่วยนอก  ชั้น ๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิต               

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิต โดยชมรมจิตแพทย์ภาคใต้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

136

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี                    

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาล  สวนสราญรมย์

137

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน  ๕๘ คน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดกิจกรรมการปลูกต้นเหลืองอินเดีย            

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นเหลืองอินเดีย ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการ Re-accreditation

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการ Re-accreditation  ครั้งที่ ๓  ให้กับบุคลากรหน่วยงานด้านคลินิกและบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับน.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

142

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

          โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในโครงการเสริมสร้างความ     พึงพอใจในชีวิตสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต ในวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในช่วงเช้า และในช่วงภาคค่ำ ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมให้กับทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มการพยาบาลจัดประชุม RN ให้กับทีมสหวิชาชีพ ในวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

144

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก