เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

13

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต : การบริหารเหตุการณ์วิกฤต หลักและเทคนิคการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองกับบุคคลประเภทต่าง ๆ และบุคคลพยายามทำร้ายตนเอง ในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมนี้จัดขึ้น โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อปพร. ตำรวจ พยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉิน และผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพ หน้าศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีพราหมณ์ร่วมประกอบพิธี โดยผู้อำนวยการนำบุคลากรตอกไม้มงคล 9 ชนิดลงในหลุมเสาเอก วางพลอยนพเก้าบนหัวไม้มงคล วางแผ่นทอง นาก เงิน เหรียญทอง เหรียญเงิน โปรยทรายเสก ลงในหลุมเสาเอก ปิดทอง และพรมน้ำมนต์ที่เสาเอก

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถทำวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร มีผู้อบรมจำนวน 40 คน

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะจากสถาบันธัญญารักษ์ ที่เดินทางมาตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยก่อนหน้านี้ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ เมื่อปี 2557 ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี  

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสวนปรุง ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 12 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและสารสนเทศ และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellent center) ได้มีแนวทางในการดำเนินงานจากศูนย์ความเป็นเลิศต้นแบบและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0

          คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดมหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการสร้างความสุขในองค์กร โดยนำรูปแบบการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ “พระศรีมหาโพธิ์ภาพแห่งความตรึงใจจนถึงวัยเกษียณ” บอกเล่าภาพความประทับใจ บอกเล่าภาพ และบรรยากาศ วัฒนธรรมที่ดีงาม ความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพันขององค์กร การถอดบทเรียนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้และความสุขของคนทำงาน โดยใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความสุขด้วยสติในองค์กร หรือ MIO การประกวดผลงานการจัดการความรู้ CQI ซึ่งมีบุคลากรจากฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

19

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  2560

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระศรีฯ

          นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก อารมณ์ดีคลินิก (คลินิกบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า) คลินิกรักษ์ใจ (คลินิกบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากสุราและสารเสพติด) และกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายสุราและสารเสพติด 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9/2560

          น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์  นพ.พงศ์เกษม   ไข่มุกด์ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ

22

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก