เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1 resize

2 resize

3 resize

5 resize

7 24 resize

7 27 resize

8 1 resize

8 2 resize

IMG 0844 resize

IMG 0866 resize

IMG 1112 resize

IMG 1125 resize

 

 

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 สถาบันราชานุกูล

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 สถาบันราชานุกูล ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมฯ โดยแพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันราชานุกูล

          เนื่องจากเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น ภายในหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและชุมชนได้ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ รวมถึงเป็นการเพิ่มเครือข่ายพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้เพียงพอทั่ว          ทุกพื้นที่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม การอบรมครั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

13

 

จัดอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทาง

            การอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

ศึกษาดูงานด้านเด็กพิเศษ

คณะอาสาสมัคร Lion clubs of Singapore เข้าศึกษาดูงานด้านเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ณ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

ดูงานด้านจิตวิทยา         

คณะนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงานด้านจิตวิทยาในเด็กพิเศษ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีคุณรณสิงห์  รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ศึกษาดูงานด้านระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คณะนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีพญ.กาญจนา  คูณรังสีสมบูรณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน เนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็กพิเศษ

                คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็กพิเศษ โดยมีคุณพรทิพย์  ธรรมวงค์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ศึกษาดูงานด้านเด็กพิเศษ

            คณะนักศึกษาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในด้านเด็กพิเศษ โดยมีคุณปรีชญา พรหมมินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

12 12 42 52 62 143 123 133 153 243 26DMH 8626IMG 1760IMG 1836

 

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในระดับเอเชียแปซิฟิก ยึดแนวทาง “พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม”

วันที่ 14 พ.ย.2560 กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังร่วมกับอีก 13  องค์กร และ The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) ผลักดันงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาทั่วโลก ยึดแนวทาง “พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม” โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017 IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress ส่งเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาห้อง Convention Hall A-B รร.แอมบาสเดอร์สุขุมวิทกทม.

 

 

 

 

จัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมทักษะ EQ ให้กับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.00 น. กลุ่มชุมชน สถาบันราชานุกูล ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมทักษะ EQ ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา และให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กสมาธิสั้น ,  ออทิสติก , แอลดี และเรียนรู้ช้า แก่คุณครูประถมศึกษาที่มาร่วมงานวันวิชาการโรงเรียนแม่พระฟาติมา พร้อมมอบคู่มือเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน และคู่มือสมาธิสั้น , ออทิสติก , แอลดี และเรียนรู้ช้า สำหรับคุณครู เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดูแลเด็กวัยเรียนต่อไป

 

IMG 0937 resizeIMG 0976 resizeIMG 0983 resizeIMG 1010 resizeIMG 1014 resizeIMG 1020 resizeIMG 1040 resizeIMG 1070 resizeIMG 1094 resizeIMG 1118 resizeIMG 1179 resizeIMG 1245 resizeIMG 1248 resizeIMG 1257 resizeIMG 1264 resizeIMG 1269 resizeIMG 1310 resizeIMG 1323 resizeIMG 1328 resizeIMG 1475 resize

IMG 4614IMG 4615IMG 4617IMG 4644

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณหญิงปัทมา

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ International Olympic Committee : IOC เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในฐานะบุคลากรด้านการกีฬาของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

            วันที่ 16 ตุลาคม 2560 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก โดยมีนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เป็นประธาน ซึ่งมีทีมคณาจารย์ จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่เป็นมิตรของเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ/ศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชน โดยได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มต้นการพัฒนาระบบฯ ครั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 

 

 

IMG 4741IMG 4742IMG 4756IMG 4766IMG 4780IMG 4781IMG 47388

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2560

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพจิต ตรวจรักษาฟัน   ทำพิมเสนน้ำ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก 

 

 

 

 

 

1234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 "Depression Let's Talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้"

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Depression Let's Talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีการจัดนิทรรศการ การประเมินความเครียด การประเมิน EQ เซียมซีความสุข กิจกรรมสร้างสุข และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 218

 

2.สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 254

3.สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 187

5.สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 460สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 45สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 142สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 162สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 396สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 444สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 457สปดาหสขภาพจต เซนทรลแจง 501

 

 

 

 

 

ดารา-น้องรถเมล์ เลี้ยงอาหารและมอบเครื่องทำน้ำเย็นให้ผู้ป่วย

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะรับมอบเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 4 ตู้ เพื่อมอบให้แก่ตึกผู้ป่วย จากนางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ น้องรถเมล์ และน้องรถเมล์ยังได้นำอาหาร ผลไม้ และไอศกรีมมาเลี้ยงผู้ป่วยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอีกด้วย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเลี้ยงอาหารแผนกชาย โรงพยาบาล   ศรีธัญญา

 

 

 

 

1.AVS 80242.AVS 76173.AVS 7643AVS 8057AVS 8194

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก