เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

13

 

จัดอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทาง

            การอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

ศึกษาดูงานด้านเด็กพิเศษ

คณะอาสาสมัคร Lion clubs of Singapore เข้าศึกษาดูงานด้านเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ณ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

ดูงานด้านจิตวิทยา         

คณะนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงานด้านจิตวิทยาในเด็กพิเศษ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีคุณรณสิงห์  รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ศึกษาดูงานด้านระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คณะนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีพญ.กาญจนา  คูณรังสีสมบูรณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน เนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็กพิเศษ

                คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็กพิเศษ โดยมีคุณพรทิพย์  ธรรมวงค์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ศึกษาดูงานด้านเด็กพิเศษ

            คณะนักศึกษาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในด้านเด็กพิเศษ โดยมีคุณปรีชญา พรหมมินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก