เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1 resize

2 resize

3 resize

5 resize

7 24 resize

7 27 resize

8 1 resize

8 2 resize

IMG 0844 resize

IMG 0866 resize

IMG 1112 resize

IMG 1125 resize

 

 

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 สถาบันราชานุกูล

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 สถาบันราชานุกูล ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมฯ โดยแพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันราชานุกูล

          เนื่องจากเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น ภายในหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและชุมชนได้ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ รวมถึงเป็นการเพิ่มเครือข่ายพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้เพียงพอทั่ว          ทุกพื้นที่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม การอบรมครั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก