เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมสุขภาพจิต  มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในสังคม
หวังให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่กลมกลืนในสังคม

วันนี้ (11 ม.ค.61) กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “พัฒนาอย่างยั่งยืน  กลมกลืนในสังคม” (Inclusiveness and sustainable development)  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปี ให้กับเด็กๆกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ภายใต้นโยบายของ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการในเด็กปฐมวัย และเน้นการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียน ซึ่งพบว่าในจำนวนประชากรเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) ในประเทศไทยมีจำนวน 13,825,194 คน (กรมการปกครอง :  มิ.ย.2560) เป็นเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่พบเป็นเด็กยากจนร้อยละ 80 และร้อยละ 6 ที่เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุขทั้งหลักประกันสุขภาพและการรักษาที่ชัดเจน

ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่รับเข้ารักษาต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเอง เพื่อมิให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการรักษาพยาบาล และกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาและออทิสติก เป็นจำนวน 220,842 คน โดยมีความด้อยโอกาสในหลายด้านรวมอยู่ด้วยนั้น พบว่า เข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพ เพียงร้อยละ 5.59  และเข้าถึงระบบการศึกษา เพียงร้อยละ 25.33  ซึ่งเด็กสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษามากที่สุด อันจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างสมวัยและประเทศชาติยังเสียโอกาสที่สำคัญในการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย 

           อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า  ในปี 2556-2558 ที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วางแผนการดำเนินงานและประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  และดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยหน่วยงานในท้องถิ่นภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสุขภาพจิตให้กับโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทั้ง 19 แห่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  จากผลการดำเนินงานในภาพรวมยังพบว่า เด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพช่องปากและฟันสูงมาก ถึงร้อยละ 91.4 ในปี 2557 และร้อยละ 90.7  ในปี 2558 

สำหรับในปี 2561 นั้นได้ดำเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรด้านสาธารณสุข และบุคลากรพัฒนาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลอย่างเป็นองค์รวมให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อนในแต่ละท้องถิ่น โดยทำงานแบบบูรณาการ ทุกฝ่ายมีบทบาทชัดเจนบนเป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยให้เด็กพิการได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เป็นองค์รวมและเรียนรู้ได้สูงสุด โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอิสระ (Inclusiveness Independence)

           ด้าน แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น หากมองให้ลึกลงไปถึงรากฐานของการสร้างคนในชาติ นั่นก็คือ การพัฒนาเด็ก ปัจจุบัน เรายังหยิบยกปัญหาของเด็กขึ้นมาเป็นปัญหาสำคัญของชาติน้อยเกินไป  การดูแลเด็กของเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มากทั้งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในวันนี้ คือ การช่วยกันสร้างการยอมรับ สร้างความความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมเท่าที่เราจะทำได้ในทุกช่องทาง  และขอให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กใช้แนวทางสร้างความผูกพันให้กับลูก โดยใช้หลักการ กิน กอด เล่น เล่า ในการเลี้ยงดูเด็กทุกกลุ่มไม่ว่าเขาจะมีพัฒนาการที่ปกติหรือล่าช้า กิจกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่อันจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และอยู่ได้อย่างกลมกลืนในสังคมต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

 

 

 

 

1 resize

 

 

2 resize3 resize20180111 094429 resizeIMG 3662 resizeIMG 3674 resizeIMG 4020 resizeMOU 2การแขงขนกฬา เกมการละเลน มอบรางวลโดย รองฯ สมย 2การแขงขนกฬา เกมการละเลน มอบรางวลโดย รองฯ สมย 3การแขงขนกฬา เกมการละเลน มอบรางวลโดย รองฯ สมย 4การแขงขนกฬา เกมการละเลน มอบรางวลโดย รองฯ สมย 6การแสดง 1การแสดง 3การแสดง 4บธดจกรรมเสรมสรางความผกพน 2บธดจกรรมเสรมสรางความผกพน 3รบประกาศเกยรตคณ 1รบประกาศเกยรตคณ 6เปดปายความรวมมอ pingtung 1เปดปายความรวมมอ pingtung 2

1351

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมบุญคูณลาน สืบสานประเพณี พระศรีมหาโพธิ์ (นวดข้าว)

          ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเรื้อรัง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมบุญคูณลาน สืบสานประเพณี พระศรีมหาโพธิ์ (นวดข้าว หรือ ตีข้าว) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกันนำรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ มานวดข้าวโดยใช้ไม้ เรียกว่า “ตีข้าว หรือ ฟาดข้าว” โดยจะใช้ไม้หนีบข้าว ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้สองท่อนผูกเชือกติดกันเพื่อหนีบมัดข้าวแล้วฟาดมัดข้าวลงที่ ไม้รองนวดจนเมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน ผู้ป่วย                     จิตเวชได้ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการประกอบอาชีพทำนา และประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนฟางที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้เลี้ยงวัวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ

          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 25 มกราคม 2561 สำหรับการรับรองกระบวนการคุณภาพนี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก หน่วยให้บริการ และบุคลากรทุกหน่วยงาน 

 

 

1356

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ Treatment Resistance Depression (TRD) แก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน การประชุมมีบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอ และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถรับการรักษาที่สถานบริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิมีแนวทางการดูแลรักษาถูกต้องตามหลักวิชาการและระบบที่ชัดเจน

 

1357

804

 

โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

                  คณะบุคลากรทีม MCATT  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ โดยนายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ในการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

 

 

 

 

 

 

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และมอบทุนการศึกษา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๖ ทุน ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาล สวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑๖.๑ อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาล  สวนสราญรมย์ 

 

 

 

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ  ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล HPH

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล HPH ให้กับบุคลากรโรงพยาบาล  ในวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

               คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ในวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

จัดอบรมโรคแทรกซ้อนทางกาย ให้กับทีมสหวิชาชีพ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโรคแทรกซ้อนทางกาย ให้กับทีมสหวิชาชีพ ในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมสอยดาวให้กับผู้มารับบริการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

             คลินิกจิตเวชทั่วไป โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมสอยดาวให้กับผู้มารับบริการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ชั้น ๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมแรงจูงใจ

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมแรงจูงใจเพื่อความผูกพันบุคลากรในองค์การ  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

813

1 resizeIMG 2979 resizeIMG 2990 resizeIMG 3006 resizeIMG 3024 resizeIMG 3114 resizeIMG 3184 resizeIMG 3233 resizeIMG 3248 resizeIMG 3320 resizeIMG 3428 resize

 

 

สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ         ชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4  โดยจัดให้มีการบรรยายและสาธิต เรื่อง มิติของพัฒนาการเด็ก ตามแนวมนุษยปรัชญา , กิจกรรมกลุ่ม ตระหนักรู้ตัวตน , กิจกรรมกลุ่ม โอริกามิสื่อสมาธิ , กิจกรรมกลุ่มบำบัดลูกด้วยรัก : ถังถั่วสร้างสัมพันธ์ , ลอดห่วง เข้าถ้ำ , พระราชากับคนรับใช้ , ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกลุ่มบำบัด ระบายสีย้อมใจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สร้อยทอง หยกสุริยันต์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลในทุกด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละคนผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีทักษะต่างๆ ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดตามศักยภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมได้

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัวนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงบุคลากรเกี่ยวข้อง โดยเมื่อผ่านการร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในการฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้ โดยผ่านกิจกรรม 3 อย่าง ได้แก่ กิจกรรมทางกาย อารมณ์ความรู้สึก และการคิด ภายใต้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

1DSC 0028 resizeDSC 0046 resizeDSC 0056 resizeDSC 0064 resizeDSC 0094 resizeDSC 0143 resize

 

จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวช เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย และเขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวช เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวช กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช สู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 โดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์ ประธานพิธีเปิดและวิทยากรให้ความรู้  ณ  โรงแรมเดอะพาราดิโซ่เจเคดีไซด์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินความเครียด ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินความเครียด..ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต..แนะนำเทคนิคการจัดการความเครียด..การสื่อสารในครอบครัว  โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ ในชุมชน ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ  โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนท์ สปา จ.นครสวรรค์

 

 

9301893021

93113

93114

S  107315207S  107323396 

 

 

ลงพื้นที่ให้บริการเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บ้านถล่ม

พญ.มัณฑนา  กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์, โรงพยาบาลพยุหะคีรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บ้านถล่ม ณ บริเวณตลาดริมน้ำ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

 

 

 

1191659191661191662

 

 

 

 

 

 

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์”  และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560  ณ  วัดน้ำสาดกลาง ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

 

 

DSC 0160 640x428

DSC 0172 640x428

DSC 0176 640x428

DSC 0183 640x428

 

 

ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ , นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

1

DSC 0002 640x428

DSC 0003 640x428

DSC 0006 640x428

DSC 0009 640x428

DSC 0011 640x380

 

 

ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข คปสอ.

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ , ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นำทัพนักกีฬา ร่วมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ คปสอ. ครั้งที่ 3 โดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นำทีมตัวแทนนักกีฬา โซน 4 คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชาย, รางวัลชนะเลิศแบดมินตันคู่ผสม 40 ปีขึ้นไป, รองชนะเลิศแบดมินตันชายคู่ทั่วไป, รองชนะเลิศตะกร้อชาย, รองชนะเลิศเปตองหญิง ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่ 2 (บึงเสนาท) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

 

 

12345678910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก