เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1 resizeIMG 2979 resizeIMG 2990 resizeIMG 3006 resizeIMG 3024 resizeIMG 3114 resizeIMG 3184 resizeIMG 3233 resizeIMG 3248 resizeIMG 3320 resizeIMG 3428 resize

 

 

สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ         ชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4  โดยจัดให้มีการบรรยายและสาธิต เรื่อง มิติของพัฒนาการเด็ก ตามแนวมนุษยปรัชญา , กิจกรรมกลุ่ม ตระหนักรู้ตัวตน , กิจกรรมกลุ่ม โอริกามิสื่อสมาธิ , กิจกรรมกลุ่มบำบัดลูกด้วยรัก : ถังถั่วสร้างสัมพันธ์ , ลอดห่วง เข้าถ้ำ , พระราชากับคนรับใช้ , ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกลุ่มบำบัด ระบายสีย้อมใจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สร้อยทอง หยกสุริยันต์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลในทุกด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละคนผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีทักษะต่างๆ ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดตามศักยภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมได้

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัวนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงบุคลากรเกี่ยวข้อง โดยเมื่อผ่านการร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในการฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้ โดยผ่านกิจกรรม 3 อย่าง ได้แก่ กิจกรรมทางกาย อารมณ์ความรู้สึก และการคิด ภายใต้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก