804

 

โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

                  คณะบุคลากรทีม MCATT  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ โดยนายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ในการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

 

 

 

 

 

 

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และมอบทุนการศึกษา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๖ ทุน ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาล สวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑๖.๑ อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาล  สวนสราญรมย์ 

 

 

 

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ  ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล HPH

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล HPH ให้กับบุคลากรโรงพยาบาล  ในวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๓/๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

               คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ในวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

จัดอบรมโรคแทรกซ้อนทางกาย ให้กับทีมสหวิชาชีพ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดอบรมโรคแทรกซ้อนทางกาย ให้กับทีมสหวิชาชีพ ในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมสอยดาวให้กับผู้มารับบริการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

             คลินิกจิตเวชทั่วไป โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมสอยดาวให้กับผู้มารับบริการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ชั้น ๑ อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมแรงจูงใจ

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมแรงจูงใจเพื่อความผูกพันบุคลากรในองค์การ  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

813