เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1 resize2 resize3 resize4 resize5 resizeIMG 8249 resizeIMG 8324 resizeIMG 8326 resizeIMG 8332 resizeIMG 8419 resizeIMG 8426 resize

 

 

โครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย นางเรวดี ตันสเถียร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานโดย นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก

หลังจากนั้น รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในแม่หลังคลอดระดับประเทศ” โดยแพทย์หญิงวรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันราชานุกูล

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยายเรื่องหลักการพื้นฐานในการให้คำปรึกษา โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล หลังจากนั้นรับฟังการบรรยาย “การใช้คู่มือเยี่ยมสำหรับแม่หลังคลอดสำหรับอาสาสมัครฯ โดยวิทยากรจากสถาบันราชานุกูล

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยาย “แนวคิดและวิธีการทำงานแบบ self help group” โดย นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้  self help group แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 “ความสำคัญและการสร้างความผูกพัน” กลุ่มที่ 2 “ความสำคัญและการสร้างคุณค่าในตนเอง” กลุ่มที่ 3 “การสร้างความปลอดภัยในเด็กเล็ก” กลุ่มที่ 4 “การส่งเสริมพัฒนาการของเด้กช่วงอายุ 0-3 ปี โดยวิทยากรจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยาย            เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กมาตรฐานขั้นต่ำ , ความสำคัญและการสร้างความผูกพัน และการสร้างคุณค่าในตนเอง โดย แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปิดท้ายด้วย        การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก และการสร้างความปลอดภัยในเด็กเล็ก             โดย รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ช่วงเช้าพบกับกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ “แม่คือใคร ในชีวิตเรา” “เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป” “พ่อแม่พัฒนาตน” โดยคณะทำงานจัดทำหลักสูตร “เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัว มีสุข”

หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด ช่วงบ่ายรับฟังการเสวนา การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด และชี้แจงกรอบระยะเวลา แนวทางการขับเคลื่อน การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานโดย วิทยากรจากสถาบันราชานุกูล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลลูกให้มีพัฒนาการสมวัย ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ และขั้นตอน รวมถึงดำเนินการอบรมโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และสงขลา)

 

 

 

 

 

 

การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง กิจกรรม “การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา” ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ , กิจกรรมกลุ่มสนุกกับหนังสือภาพและเทคนิคการเล่านิทาน สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัว (หุ่นมือตุ๊กตา) , การบรรยาย เรื่อง นิทานสร้าง EF ให้เด็กพิเศษ และ กิจกรรมกลุ่ม สื่อนิทานทำมือ “นิทานแผ่นเดียว”, กิจกรรมกลุ่ม สื่อนิทานทำมือ “นิทานเล่มใหญ่ 2 เล่ม” และ “นิทานทำมือ 1 เล่ม” โดยวิทยากรจากมูลนิธิเมล็ดฝัน และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล

โดยมีผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรม 31 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการบุตร-หลาน หรือถ่ายทอดวิธีการผลิตสื่อนิทานที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายผู้ปกครอง

 

 

 

1 resize2 resizeIMG 4647 resizeIMG 4710 resizeIMG 4727 resizeIMG 4842 resizeIMG 4892 resizeIMG 4918 resizeIMG 4944 resizeIMG 5095 resizeIMG 5098 resizeIMG 5120 resizeIMG 5129 resizeIMG 5237 resizeIMG 5268 resize

13

 

 

จัดโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและพฤติกรรมที่เป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งมอบบริการ

 

 

 

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและพฤติกรรมที่เป็นเลิศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการส่งมอบบริการ และพัฒนาพฤติกรรมการบริการแก่ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจ รวมทั้งสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติระดับชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ และเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่บุคลากรได้ร่วมกันเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล  มีผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน จำนวน 220 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมช

 

 

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 1 หมวดวิชา เวชศาสตร์ป้องกัน ระหว่างวันที่ 25–28  ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ประสพ รัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 วันที่ 1  

 

 

 

  เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2561 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 โดยมี แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และ คณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 50 ปี  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

 

 

 

 

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ประสพ รัตนากร

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วม กิจกรรม รณรงค์รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ โดยงานติดเชื้อในโรงพยาล ร่วมกับ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดกิจกรรม รณรงค์รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อให้ผู้มารับบริการ และ เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงอันตรายจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก การรู้จักดูแลตัวเอง ดูแลบ้าน ดูแลน้ำ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลาย 3. เก็บน้ำปิดให้มิชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ และ ทำกิจกรรม 5 ส. ในที่พักอาศัย และหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก

 

 

 

 

 

 

17

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก