เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

13

 

 

จัดโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและพฤติกรรมที่เป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งมอบบริการ

 

 

 

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและพฤติกรรมที่เป็นเลิศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการส่งมอบบริการ และพัฒนาพฤติกรรมการบริการแก่ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจ รวมทั้งสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติระดับชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ และเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่บุคลากรได้ร่วมกันเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล  มีผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน จำนวน 220 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมช

 

 

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 1 หมวดวิชา เวชศาสตร์ป้องกัน ระหว่างวันที่ 25–28  ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ประสพ รัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 วันที่ 1  

 

 

 

  เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2561 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 โดยมี แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และ คณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 50 ปี  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน

 

 

 

 

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ประสพ รัตนากร

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วม กิจกรรม รณรงค์รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ โดยงานติดเชื้อในโรงพยาล ร่วมกับ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดกิจกรรม รณรงค์รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อให้ผู้มารับบริการ และ เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงอันตรายจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก การรู้จักดูแลตัวเอง ดูแลบ้าน ดูแลน้ำ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลาย 3. เก็บน้ำปิดให้มิชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ และ ทำกิจกรรม 5 ส. ในที่พักอาศัย และหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก

 

 

 

 

 

 

17

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก