เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1 resize2 resize3 resize4 resize5 resizeIMG 8249 resizeIMG 8324 resizeIMG 8326 resizeIMG 8332 resizeIMG 8419 resizeIMG 8426 resize

 

 

โครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย นางเรวดี ตันสเถียร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานโดย นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก

หลังจากนั้น รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในแม่หลังคลอดระดับประเทศ” โดยแพทย์หญิงวรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันราชานุกูล

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยายเรื่องหลักการพื้นฐานในการให้คำปรึกษา โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล หลังจากนั้นรับฟังการบรรยาย “การใช้คู่มือเยี่ยมสำหรับแม่หลังคลอดสำหรับอาสาสมัครฯ โดยวิทยากรจากสถาบันราชานุกูล

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยาย “แนวคิดและวิธีการทำงานแบบ self help group” โดย นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้  self help group แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 “ความสำคัญและการสร้างความผูกพัน” กลุ่มที่ 2 “ความสำคัญและการสร้างคุณค่าในตนเอง” กลุ่มที่ 3 “การสร้างความปลอดภัยในเด็กเล็ก” กลุ่มที่ 4 “การส่งเสริมพัฒนาการของเด้กช่วงอายุ 0-3 ปี โดยวิทยากรจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยาย            เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กมาตรฐานขั้นต่ำ , ความสำคัญและการสร้างความผูกพัน และการสร้างคุณค่าในตนเอง โดย แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปิดท้ายด้วย        การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก และการสร้างความปลอดภัยในเด็กเล็ก             โดย รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ช่วงเช้าพบกับกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ “แม่คือใคร ในชีวิตเรา” “เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป” “พ่อแม่พัฒนาตน” โดยคณะทำงานจัดทำหลักสูตร “เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัว มีสุข”

หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด ช่วงบ่ายรับฟังการเสวนา การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด และชี้แจงกรอบระยะเวลา แนวทางการขับเคลื่อน การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานโดย วิทยากรจากสถาบันราชานุกูล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลลูกให้มีพัฒนาการสมวัย ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ และขั้นตอน รวมถึงดำเนินการอบรมโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และสงขลา)

 

 

 

 

 

 

การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง กิจกรรม “การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา” ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ , กิจกรรมกลุ่มสนุกกับหนังสือภาพและเทคนิคการเล่านิทาน สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัว (หุ่นมือตุ๊กตา) , การบรรยาย เรื่อง นิทานสร้าง EF ให้เด็กพิเศษ และ กิจกรรมกลุ่ม สื่อนิทานทำมือ “นิทานแผ่นเดียว”, กิจกรรมกลุ่ม สื่อนิทานทำมือ “นิทานเล่มใหญ่ 2 เล่ม” และ “นิทานทำมือ 1 เล่ม” โดยวิทยากรจากมูลนิธิเมล็ดฝัน และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล

โดยมีผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรม 31 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการบุตร-หลาน หรือถ่ายทอดวิธีการผลิตสื่อนิทานที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายผู้ปกครอง

 

 

 

1 resize2 resizeIMG 4647 resizeIMG 4710 resizeIMG 4727 resizeIMG 4842 resizeIMG 4892 resizeIMG 4918 resizeIMG 4944 resizeIMG 5095 resizeIMG 5098 resizeIMG 5120 resizeIMG 5129 resizeIMG 5237 resizeIMG 5268 resize

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก