เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags
×

คำเตือน

Failed deleting colorize0b1bf27c4fc329763091878bf05055a6ffffff80548722.png
Failed deleting af5d792fd842b600bcdf31a22006bbbe.css
Failed deleting 4a813cd1b990d7c3d0a8da0f54931362.css
Failed deleting 3adf6fce097a798e88e13ef398436fe8.css
Failed deleting 55657edfc91f59dff8e3f7f207f274d2.css
Failed deleting a8a74fccab7c232a342d33da296fdd5f.css
Failed deleting da5365e1372a5177006451045f5e5af8.css
Failed deleting 95bed153e5e561e217d669e000bbe810.css
Failed deleting 937b0b4173e1988a297b4045338a3936.css
Failed deleting 2d8c7a3c5e97696593f7e5303f1d524b.css
Failed deleting 5ed4d93ac6ca909c8015e535b62b26e3.css
Failed deleting f0f101dc17d589eb47aee4a705343f37.css
Failed deleting 0427ad7fdaaa530fb02bbcd3fbb3e0e0.css
Failed deleting 22840bb1b4b48c427691cb635bc0d41b.css
Failed deleting 6697d28f15ed97e3ccc26cea33c41739.css
Failed deleting 70d447a1aeabda759debf2704cf08e65.css
Failed deleting 22715122b2a5af38271aeff2d638ad30.js

1151

 

 

จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้นวัตกรรม

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

อบรมโครงการสร้างความตระหนัก เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรสำหรับผู้บริหาร

                    คณะทีมบริหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เข้าอบรมโครงการสร้างความตระหนัก เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรสำหรับผู้บริหาร  ในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1152

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายในชุมชน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายในชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการฝากคนไข้กับเครือข่ายทางสังคม ปี ๒๕๖๐ ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ Medical service/CT จิตเวชผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ Medical service/CT จิตเวชผู้สูงอายุ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒/๒ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมการทำโปรแกรมจัดสโคปบำบัดโดยไม่ใช้ยา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดอบรมการทำโปรแกรมจัดสโคปบำบัดโดยไม่ใช้ยาให้กับทีมสหวิชาชีพ  ในวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1155

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศงานกรมสุขภาพจิต

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

1156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ชมนก ชมไม้ สบาย สบาย สไตล์ สราญรมย์

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ชมนก ชมไม้ สบาย สบาย สไตล์ สราญรมย์ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในช่วงภาคเช้าและในภาคกลางคืนมีการแสดงหนังตลุงคณะนรินทร์ ในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตในการตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดงานครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฯ)  กำหนดจัดพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากร และผู้ป่วย ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

                    โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ อบรมการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในองค์กรสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ และจัดอบรมการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในองค์กรสำหรับหน่วยสนับสนุน  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน

                     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ ๕ research planning and practice in community mental health ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการประเมินและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล      

                       โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการประเมินและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล   ในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๒  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กิจกรรมที่ ๑  อบรมบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔  ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม  โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ก่อนกลับสู่ชุมชน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ก่อนกลับสู่ชุมชน ให้กับผู้ป่วยและญาติ ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์สาธิตจิตสังคมบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1165

10

 

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ระยะที่ 2

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดสัมมนายุทธศาสตร์การเข้าถึงบริการ โรคซึมเศร้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีนพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสัมมนาระยะที่1 (19 กุมภาพันธ์ 2561) มาร่วมพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน               ในภาพรวมทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า   เขตสุขภาพที่ 10 และในภาพรวมของประเทศ

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดอาคารพรหมวชิรญาณ ในวันสถาปนา 71 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดอาคาร “พรหมวชิรญาณ” ในวันสถาปนาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ครบรอบ 71 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกากะทิง ชั้น 5 อาคารพรหมวชิรญาณ มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล อดีตผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานร่วม พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเปิดแพรป้าย “อาคารพรหมวชิรญาณ” เจิมและประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของบุคลากรโรงพยาบาล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2489 เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลโรคจิตต์ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงพยาบาลโรคจิตต์ เป็นผู้สำรวจหาพื้นที่ในการก่อสร้าง ในที่สุดได้เลือกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นโรงงานเนื้อและนมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังจะหยุดกิจการ ระยะแรกใช้เรือนไม้ชั้นเดียวเป็นศาลาคนไข้นอก ต่อมาสถานที่เริ่มคับแคบ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่ และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2493 จึงถือเป็นวันกำเนิดโรงพยาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์”  

อาคารพรหมวชิรญาณ สำหรับผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ได้รับงบประมาณจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 60,500,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 550 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแก่ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและโรงพยาบาล รวมไปถึงเป็นเกียรติงดงามแก่แผ่นดิน โดยได้ขออนุญาตนาม พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ     เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา) มาเป็นชื่อของอาคาร ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินแบบบูรณาการ ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10

          กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินแบบบูรณาการ ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี โดยมีนพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและงานแพทย์ฉุกเฉิน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที พร้อมทั้งมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

การอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)

          คณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO) รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมีนพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับหลักสูตร MIO ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตการทำงานของบุคลากร คือสามารถพัฒนาจิตไปพร้อมๆกับการทำงานอย่างมีสติ การอบรมครั้งนี้ ได้จัดอบรมให้บุคลากร จำนวน 541 คน แบ่งออกเป็น 11 รุ่น โดยดำเนินการอบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะมาการบรรยาย การสาธิต และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

5

6

 

 

จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามกลุ่มวัย

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามกลุ่มวัย / คลินิกโรคเรื้อรัง / คลินิกจิตเวช / สุรายาเสพติด / MCATT / พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 / SMI Psychosocial Clinic / เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561  โดย นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 21-23  มีนาคม 2561  ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

นิเทศงานและตรวจเยี่ยม

วันที่  7 - 9  มีนาคม  2561  นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์     ราชนครินทร์, นางสิริพร  พุทธิพรโอภาส  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรการต้อนรับนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานฯ ในการนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ.นครสวรรค์

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

อธิบดีตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน

นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561  ณ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

1

2

3

45

6

7

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติด    ที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อลดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำ และส่งเสริมให้กำลังใจในการดูแลกันและกัน โดยนพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

กลุ่มภารกิจทางการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561         ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

DSC 0001

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก