10

 

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ระยะที่ 2

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดสัมมนายุทธศาสตร์การเข้าถึงบริการ โรคซึมเศร้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีนพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสัมมนาระยะที่1 (19 กุมภาพันธ์ 2561) มาร่วมพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน               ในภาพรวมทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า   เขตสุขภาพที่ 10 และในภาพรวมของประเทศ

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดอาคารพรหมวชิรญาณ ในวันสถาปนา 71 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดอาคาร “พรหมวชิรญาณ” ในวันสถาปนาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ครบรอบ 71 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกากะทิง ชั้น 5 อาคารพรหมวชิรญาณ มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล อดีตผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานร่วม พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเปิดแพรป้าย “อาคารพรหมวชิรญาณ” เจิมและประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของบุคลากรโรงพยาบาล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2489 เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลโรคจิตต์ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงพยาบาลโรคจิตต์ เป็นผู้สำรวจหาพื้นที่ในการก่อสร้าง ในที่สุดได้เลือกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นโรงงานเนื้อและนมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังจะหยุดกิจการ ระยะแรกใช้เรือนไม้ชั้นเดียวเป็นศาลาคนไข้นอก ต่อมาสถานที่เริ่มคับแคบ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่ และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2493 จึงถือเป็นวันกำเนิดโรงพยาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์”  

อาคารพรหมวชิรญาณ สำหรับผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ได้รับงบประมาณจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 60,500,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 550 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแก่ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและโรงพยาบาล รวมไปถึงเป็นเกียรติงดงามแก่แผ่นดิน โดยได้ขออนุญาตนาม พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ     เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา) มาเป็นชื่อของอาคาร ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินแบบบูรณาการ ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10

          กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินแบบบูรณาการ ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี โดยมีนพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและงานแพทย์ฉุกเฉิน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที พร้อมทั้งมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

การอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)

          คณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO) รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมีนพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับหลักสูตร MIO ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตการทำงานของบุคลากร คือสามารถพัฒนาจิตไปพร้อมๆกับการทำงานอย่างมีสติ การอบรมครั้งนี้ ได้จัดอบรมให้บุคลากร จำนวน 541 คน แบ่งออกเป็น 11 รุ่น โดยดำเนินการอบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะมาการบรรยาย การสาธิต และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13