เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1151

 

 

จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้นวัตกรรม

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

 

 

 

อบรมโครงการสร้างความตระหนัก เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรสำหรับผู้บริหาร

                    คณะทีมบริหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เข้าอบรมโครงการสร้างความตระหนัก เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรสำหรับผู้บริหาร  ในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1152

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายในชุมชน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายในชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการฝากคนไข้กับเครือข่ายทางสังคม ปี ๒๕๖๐ ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ Medical service/CT จิตเวชผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ Medical service/CT จิตเวชผู้สูงอายุ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒/๒ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมการทำโปรแกรมจัดสโคปบำบัดโดยไม่ใช้ยา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดอบรมการทำโปรแกรมจัดสโคปบำบัดโดยไม่ใช้ยาให้กับทีมสหวิชาชีพ  ในวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1155

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศงานกรมสุขภาพจิต

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

1156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ชมนก ชมไม้ สบาย สบาย สไตล์ สราญรมย์

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ชมนก ชมไม้ สบาย สบาย สไตล์ สราญรมย์ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในช่วงภาคเช้าและในภาคกลางคืนมีการแสดงหนังตลุงคณะนรินทร์ ในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตในการตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดงานครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฯ)  กำหนดจัดพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากร และผู้ป่วย ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

                    โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ อบรมการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในองค์กรสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ และจัดอบรมการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในองค์กรสำหรับหน่วยสนับสนุน  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๑  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน

                     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ ๕ research planning and practice in community mental health ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการประเมินและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล      

                       โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการประเมินและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล   ในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒/๒  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กิจกรรมที่ ๑  อบรมบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔  ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารสราญราษฎร์  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม  โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ก่อนกลับสู่ชุมชน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดโครงการสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ก่อนกลับสู่ชุมชน ให้กับผู้ป่วยและญาติ ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์สาธิตจิตสังคมบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1165

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก