เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

RAJA22-23may2018 1RAJA22-23may2018 2RAJA22-23may2018 3RAJA22-23may2018 4RAJA22-23may2018 5RAJA22-23may2018 6RAJA22-23may2018 7RAJA22-23may2018 8RAJA22-23may2018 9RAJA22-23may2018 10

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาผู้ประสานงานหลักเพื่อสำรวจสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนในเขตสุขภาพ 1 - 13 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนปีงบประมาณ 2561 กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล การสัมมนานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 โดย กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวม 66 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนโดยเชื่อมต่อกับระหว่างสาธารณสุขและโรงเรียนร่วมกัน เพื่อให้เด็กวัยเรียนรวมทั้งเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และการเรียนรู้ให้ได้รับการเสริมสร้างและสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยดำเนินงานผ่านศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบในแต่ละเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพ “ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า” แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสถาบันราชานุกูล

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมพัฒนาอาชีพ “ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า” ให้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล ณ อาคารออมสินรวมใจรักษ์ โดยมี อ.สุนทรี แซ่ลิ้ม วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดงมาบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 7 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากผ้าให้แก่ผู้ปกครอง สามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ครอบครั

 

 

art 1art 2art 3art 4art 5art 6art 7

 

 

 

 

จัดอบรมให้ความรู้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสถาบันราชานุกูล

วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงชวาลา เธียรธนู อาคารโภชนาการ ชั้น 2 โดยมี อ.จุฑาทิพย์ ลานุสัตย์ วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดงมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ ประโยคต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ เช่น การกล่าวทักทาย การแนะนำตัว การบอกวัน-เวลา – สถานที่ และการแสดงบทบาทสมมติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 30 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

ENG 1ENG 2ENG 3ENG 4ENG 5ENG 6

 

 

 

 

DSC 0001 resizeDSC 0002 resizeDSC 0003 resizeDSC 0004 resizeDSC 0005 resizeDSC 0006 resizeDSC 0007 resizeDSC 0008 resizeDSC 0009 resizeDSC 0010 resizeDSC 0011 resizeDSC 0012 resize

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 93.25 MHz

เนื่องในวันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันโรคจิตเภท คณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำโดยพญ.มัณฑนา กิตติพีรชล จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 93.25 MHz และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประเมินสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาประชาชน สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบ่อพลับ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลฯ ให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท

กิจกรรมรณรงค์ 24 พฤษภาคม วันโรคจิตเภท  คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ให้คาถาดูแลจิตเภท “ญาติใกล้  ได้ยามาตามนัด  ขจัดยาเสพติด” และจัดนิทรรศการในโรงพยาบาลฯ ให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท, ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ร่วมตอบคำถาม เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท วันที่  24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารผู้ป่วยนอก (เก่า)  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านจิตเวชผู้สูงอายุณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการและคณะผู้วิจัยฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านจิตเวชผู้สูงอายุ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี

 

DSC 0000DSC 0001DSC 0002DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0008DSC 0009DSC 0010DSC 0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการปัญหาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะฯ ให้กับคณะผู้วิจัย วันที่  22 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0000DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007DSC 0009DSC 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการอบรมการประเมินภาวะพุทธิปัญญาในผู้ป่วยโรคจิตเภท

คณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมการประเมินภาวะพุทธิปัญญาในผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อบุคลากรสหวิชาชีพ มีความเข้าใจ และทักษะ แนวทางในการวางแผนดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทต่อไป เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอยราเลคโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.อุทัยธานี 

 

 

 

 

S  00000000S  00000001S  00000002S  00000003S  00000004S  00000005S  00000007S  00000008S  00000009

 

 

 

 

 

ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ณ  บริเวณด้านหน้าบ่อบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  

 

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004

thumbnail ปดPG18 1

thumbnail ปดPG18 2

thumbnail ปดPG18 3

thumbnail ปดPG18 4

thumbnail ปดPG18 5

thumbnail ปดPG18 6

thumbnail ปดPG18 7

 

 

พิธีปิดและมอบใบประกาศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 สถาบันราชานุกูล พร้อมให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรม โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานสรุปผลการจัดอบรมฯ ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอกเก่า ชั้น 4 โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2561 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก และช่วยส่งเสริม ป้องกันบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและชุมชนได้ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ การอบรมครั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน แบ่งเป็นหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 37 คน และ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 6 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีปิดและมอบใบประกาศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 สถาบันราชานุกูล พร้อมให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรม โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานสรุปผลการจัดอบรมฯ ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอกเก่า ชั้น 4 โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2561 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก และช่วยส่งเสริม ป้องกันบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและชุมชนได้ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ การอบรมครั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน แบ่งเป็นหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 37 คน และ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 6 คน

 

 

 

 

 

DSC 0080 resize

DSC 0301 resize

DSC 0358 resize

IMG 5124 resize

IMG 5192 resize

IMG 5226 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักกีฬาจากโปรแกรมดนตรีและกีฬา สถาบันราชานุกูล ได้รับเหรียญทองแดง

ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพฯ กลุ่มงานการศึกษา นำทีมโดย นายพิชาชาญ วิเชียรชาติ นักวิชาการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล               พานักกีฬาในโปรแกรมดนตรีและกีฬา จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กชายสิทธิพจน์ พิสุทธาดามงคล และเด็กชายพชร แก้วนาหลวง เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้

          โดยเด็กชายสิทธิพจน์ พิสุทธาดามงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้เหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการว่ายน้ำชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ด้วย"ท่าผีเสื้อ" ในระยะ 50 เมตร ทั้งนี้การสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะทางด้านการว่ายน้ำ การรู้จักกฎและกติกาในสังคมให้แก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

 

 

139664

139666

139667

139677

139679

33612922

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก