เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

RAJA22-23may2018 1RAJA22-23may2018 2RAJA22-23may2018 3RAJA22-23may2018 4RAJA22-23may2018 5RAJA22-23may2018 6RAJA22-23may2018 7RAJA22-23may2018 8RAJA22-23may2018 9RAJA22-23may2018 10

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาผู้ประสานงานหลักเพื่อสำรวจสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนในเขตสุขภาพ 1 - 13 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนปีงบประมาณ 2561 กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล การสัมมนานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 โดย กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวม 66 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนโดยเชื่อมต่อกับระหว่างสาธารณสุขและโรงเรียนร่วมกัน เพื่อให้เด็กวัยเรียนรวมทั้งเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และการเรียนรู้ให้ได้รับการเสริมสร้างและสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยดำเนินงานผ่านศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบในแต่ละเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพ “ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า” แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสถาบันราชานุกูล

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมพัฒนาอาชีพ “ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า” ให้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล ณ อาคารออมสินรวมใจรักษ์ โดยมี อ.สุนทรี แซ่ลิ้ม วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดงมาบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 7 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากผ้าให้แก่ผู้ปกครอง สามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ครอบครั

 

 

art 1art 2art 3art 4art 5art 6art 7

 

 

 

 

จัดอบรมให้ความรู้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสถาบันราชานุกูล

วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงชวาลา เธียรธนู อาคารโภชนาการ ชั้น 2 โดยมี อ.จุฑาทิพย์ ลานุสัตย์ วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดงมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ ประโยคต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ เช่น การกล่าวทักทาย การแนะนำตัว การบอกวัน-เวลา – สถานที่ และการแสดงบทบาทสมมติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 30 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

ENG 1ENG 2ENG 3ENG 4ENG 5ENG 6

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก