เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

18 1 resize

18 2 resize

18 5 resize

18 6 resize

18 17 resize

18 23 resize

18 29 resize

19 5 resize

19 6 resize

 

สถาบันราชานุกูล โดยกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ จัดอบรมทำขนมไทยแก่ผู้ปกครองภายใต้โครงการ "หยิบงานสร้างรายได้"

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ จัดอบรมทำขนมไทยให้แก่ผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ภายใต้โครงการ “หยิบงานสร้างรายได้” ณ อาคารทุนการกุศลสมเด็จย่า   กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นี สังข์แก้ว มาให้ความรู้ในการทำขนม ตั้งเเต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การทำไส้การปั้น ตลอดจนการนำขนมใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมสำหรับจำหน่าย เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยมีผู้ปกครองเข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สอนทำ “ครองแครง” และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สอนทำ “ปั้นสิบ”

 

DMH 9995

 

 

 

 

 

 

 

 

DMH 9965

 

 

 

DMH 9970DMH 9972DMH 9973DMH 9975DMH 9977DMH 9979DMH 9981DMH 9985DMH 9987DMH 9989DMH 9991

 

 

มอบรางวัลให้กับบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพจิต จำนวน ๑๓ รางวัล

          นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงาน “หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑” และมอบรางวัลให้กับบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพจิต จำนวน ๑๓ รางวัล ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

fam 1fam 2fam 12fam 14fam 15fam 20fam 23fam 53

 

 

การอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก รุ่นที่ 11

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นประธานในพิธีเปิด”การอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก รุ่นที่ 11 สถาบันราชานุกูล” กล่าวรายงานการจัดอบรมโดย            น.ส.เสาวนีย์ เข็มพุดซา หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

การอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก รุ่นที่11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1      ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์ และ ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวบำบัด มาบรรยายให้ความรู้ อภิปราย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ตลอดการอบรม 10 วัน การอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำทักษะการบำบัดครอบครัวตามแนวซาเทียร์ไปใช้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมให้ครอบครัวปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนทักษะต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล อาจารย์ นักจิตวิทยา             นักกิจกรรมบำบัด นักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 27 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันราชานุกูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันราชานุกูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 2 สถาบันราชานุกูล ซึ่งในเวลา 09.00 น. มีพิธีเปิดโดย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต

หลังจากนั้นครูและผู้ปกครองฟังบรรยายเรื่อง “การสอนศิลปะให้เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษและการแปลความหมายรูปที่เด็กวาด” โดยอาจารย์ชนะ เสวิกุล (ครูนัท) ครูจิตอาสา หัวใจไม่ธรรมดา เจ้าของแนวคิด เลี้ยงลูกอย่างที่เขาเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น เด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะบำบัด, กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จาก Ma Home Play kids และเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจากดนตรีบำบัดของปู่กับหลาน

พิจารณาผลงานศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โดย ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ นักวิชาการด้านศิลปศึกษาและนักศิลปะบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อาจารย์ชนะ เสวิกุล (ครูนัท)โดยมีรางวัลดังนี้ 1. ประเภทงานวาด  ผลงานของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2. ประเภทงานวาด ผลงานของเด็กออทิสติก และ 3. ประเภทงานปั้น ผลงานของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา และ เด็กออทิสติก

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง และเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา จำนวน 160 คน มีเด็กส่งผลงานประเภทงานวาดเข้าประกวด รวม 118 ชิ้นงาน ประเภทงานปั้น จำนวน 11 ชิ้นงาน

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว นำไปสู่การยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

art1 1art1 10

art1 18

art1 19

art1 22

art1 28

art1 72

art1 73

art1 76

art1 101

art1 116

art1 123

art1 147

art1 161

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก