เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

051


สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

052


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

053

 

สถาบันราชานุกูล

054

 

โรงพยาบาลสวนปรุง

055


โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

056

041

          เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การดูแลรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยจิตเวชทางเลือก” ซึ่ง รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี ถ่ายทอดหลักสูตรการทำสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7 และ รศ.นพ.ทวี เลาหะพันธ์ หัวหน้าสถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร “การแพทย์แผนไทยกับการดูแลรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต” สำหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ ฮิลไซด์คันทรีโฮม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

038

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน    ราชานุกูล กล่าวสุนทรพจน์ในงานนิทรรศการลมพัดจากชิงะระคิ โดยความร่วมมือของสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและองค์กรเพื่อผู้พิการทางสติปัญญา จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศไต้หวัน

          ภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจาก 3 ประเทศ ในการนี้สถาบันราชานุกูลได้นำผลงานศิลปะของเด็กพิเศษจากงานศิลปกรรมบำบัด และองค์กรเพื่อผู้พิการทางสติปัญญา จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศไต้หวัน ร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

          สำหรับงานนิทรรศการลมพัดจากชิงะระคิ กำหนดจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ อาคาร Interchange Tower แยกอโศก-สุขุมวิท ห้อง Personal Gallery 21 ชั้น L ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          การนำ“ศิลปะ” มาใช้ในการบำบัด ฟื้นฟู รักษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ สิ่งสำคัญคือช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น          อีกทั้งเป็นการลดปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ การสร้างอาชีพเลี้ยงตนเอง เพื่อให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข

T

035

          คณะผู้มาศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอนาแกและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก  ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  เข้ารับการศึกษาดูงาน เรื่อง ผลของการใช้สารเสพติดกับอาการทางจิต ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557  โดยนางสาวศศิธร สายชาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชสารเสพติด

032

          รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ดำเนินการจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน โดยรับเกียรติจาก แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต มาเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย คือ  สหวิชาชีพที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานจิตเวชและยาเสพติด ในรพท. และรพช. ในจังหวัดนครพนม

T

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก