เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

022

               ตามที่คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้ส่งไอเดีย หรือแนวคิด เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน หวาน มัน เค็ม เข้าร่วมประกวดกับทางสสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้นโดยไอเดีย กินเปลี่ยนชีวิต ของโรงพยาบาล  ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนจาก สสส. เพื่อนำมาจัดสร้างเป็นนิทรรศการจำลองการทำงานของหลอดเลือด ผลกระทบของหลอดเลือดที่เกิดจากการรับประทาน อาหาร รสหวาน มัน เค็ม เข้าสู่ร่างกาย  ในปริมาณมาก โดยนิทรรศการกินเปลี่ยนชีวิตได้ จัดแสดง ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการโรงพยาบาล และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557และเปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557ซึ่งมีสถานศึกษาติดต่อเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก  และในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมายังได้มีการบันทึกเทปผู้เข้าร่วมโครงการ กินเปลี่ยนชีวิต เพื่อเผยแพร่ในรายการ เปลี่ยนเถิดชาวไทย ทางสถานี โทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทีวี  โดยจะออกอากาศ ในเดือนธันวาคม นี้  โดยนิทรรศการดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพให้กับญาติ ผู้ป่วย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอีกช่องทางหนึ่งด้วยควบคู่ไปกับการให้บริการทางสุขภาพจิต  ในส่วนของบุคคลากรของโรงพยาบาลนั้นทางโรงพยาบาลมีนโยบายในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจน  บุคลากรที่เป็นกลุ่มป่วย และกลุ่มเสี่ยงต้องเข้าร่วมโครงการครบทุกคนและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง.

021

               ขึ้นชื่อว่าความสุขเชื่อว่าใครๆ ก็ปรารถนาและต่างก็แสวงหาด้วยวิธีการต่างๆ กัน บ้างก็มีความสุขที่มีเงินในบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น  บ้างก็มีความสุขที่กว้านซื้อที่ดินได้มากขึ้น บ้างก็มีความสุขที่ได้ซื้อ วัตถุโบราณได้มากขึ้น  บ้างก็มีความสุขที่เปลี่ยนรถคันใหม่ได้เรื่อยๆ  บ้างก็มีความสุขได้ท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เชื่อไหมครับว่า ความสุขเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวในชีวิตเท่านั้น หากมีได้แล้วไม่เบียดเบียนใครและมีใจเมตตา ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามในทางโลก แต่มักพบอยู่เสมอว่า คนที่เคยที่เติบโตมาท่ามกลางทรัพย์สินมากมายเหล่านั้น ทุกข์ยากลำบากใจอย่างสาหัสจนต้องมาพบนักสุขภาพจิต นั่นหมายความว่าความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นมาจากภายในใจนั่นเอง
               การสร้างสุขด้วย 3 ใจจากภายในจากความคิด เป็นสิ่งที่หลายๆ คนสร้างได้และไม่ต้องใช้ทรัพย์สินใดๆ เลย เพียงแต่ต้องมีความรู้ ปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงนั่นคือ พอใจ  ภูมิใจ  และสบายใจ
1. พอใจ การพอใจ คือ ยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีและยินดีโดยสม่ำเสมอต่อทุกสรรพสิ่ง  
ในชีวิต ทั้งครอบครัวและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้จิตใจสงบสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และ การจัดการในชีวิตอย่างสมเหตุผล ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความสัมพันธ์และเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสมกับอัตภาพ
2. ภูมิใจ  ความภูมิใจเป็นสภาพภายในจิตใจที่เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ยินดีและเห็นคุณค่า
ในตนเอง ต่อความรู้ความสามารถ ความสัมพันธ์และการตั้งเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจมีเงื่อนไขปัจจัยต่างกัน แท้จริงความพอใจในข้อ 1 ที่กล่าวมาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเรามีความภูมิใจอย่างสมเหตุผลตามอัตภาพของแต่ละบุคคล เพราะหากไร้ความพึงพอใจและไร้ขีดจำกัดจะกลายเป็นความโลภโมโทสะ จนไม่อาจสัมผัสได้ว่าความสำเร็จระดับใดเป็นความภูมิใจที่เปี่ยมคุณธรรม
3. สบายใจ  สบายใจเป็นสภาวะของจิตใจที่ไร้ความกังวล ไร้ความเศร้าหมอง ปัจจัย 2 ข้อแรก
คือ พอใจ และภูมิใจ จะส่งผลให้เกิดความสบายใจในชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการยินดีพอใจในชีวิตและ มีความพยายามต่างๆ ในชีวิตอย่างสมเหตุผล ความสำเร็จต่างๆ ทุกช่วงวัยของชีวิต ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อบุคคลแวดล้อมทั้งในครอบครัว ที่ทำงานและสังคมนั่นเอง นอกจากนั้นทุกๆ คนมีความสามารถแสวงหาความสุข และความสบายใจได้จากกิจกรรมสันทนาการที่แต่ละคนชื่นชอบ เช่น ดนตรี กีฬา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในศาสนาที่แต่ละคนนับถือด้วย ความเชื่อ ความรู้และความรักอย่างแท้จริง
               หากทุกคนสามารถดำรงชีวิตด้วยหลักการ 3 ใจได้แล้ว จะช่วยให้มีชีวิตที่สงบสุข จากภายในจิตใจเป็นความสุขที่พอเพียง สงบ สันติ ไม่ฟุ้งซ่าน ทะยานหาอย่างไร้ขีดจำกัด เมื่อใจเป็นสุขจะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล ปรับตัวได้ดีและมีมิตรภาพ เกิดความรู้สึกที่ดีงาม คิดดี พูดดี และทำดีได้อย่างแท้จริง

                                     วุฒิพงศ์   ถายะพิงค์
                                        ที่ปรึกษาด้านวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
                                                                                               โรงพยาบาลสวนปรุง

018  019

                เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557  มหกรรมความสุข “ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยการรู้ทักษะการจัดการอารมณ์ของตนเองและการรู้จักสร้างความสุขจากการให้แก่ประชาชนทั่วไป ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต การประเมินความเครียด/ซึมเศร้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เป็นประธานเปิดงาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 518 คน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส สงขลา

……………………………………………………………………………

 

020

               สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมสร้างสุขในชุมชน “ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข” เนื่องในโอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 18.30 น.  ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ดินแดง ซึ่งมีกิจกรรม Workshop โดยแบ่งตามกลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก : บรรยายให้ความรู้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ให้บุตร-หลาน โดยใช้สิ่งของง่ายๆใกล้ตัว อาทิ การนับผลไม้ การต่อสายโทรศัพท์ การอ่านหนังสือนิทาน พร้อมมอบสื่อส่งเสริมพัฒนา IQ&EQ สำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการแบบต่อยอดที่บ้าน , วัยทำงาน และ ผู้สูงอายุ : บรรยายให้ความรู้วิธีการสร้างสุขด้วยเทคนิค 3 ใจ  (พอใจ , ภูมิใจ , สบายใจ) แนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียด เคล็ดลับการจัดการกับความโกรธ พร้อมมอบสื่อ “อารมณ์ดีมีสุข” และของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

016

               สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 1 – 7  พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งในปี 2557  ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติในหัวข้อ “ ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ การสร้างอารมณ์ดีด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความสุขของประชาชน ดังนั้น นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้เข้าร่วมเทปบันทึกเสียงในรายการ แหล่งข่าวเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557  ณ  สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.......................................................................................

017

               โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2557  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557   ในหัวข้อ “ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข” ณ โรงเรียน ปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 376 คน โดยกิจกรรมเน้นการสร้างอารมณ์ดี มีความสุขด้วย 3 ใจ ให้กับตัวเอง  และวิธีคลายเครียด  ซึ่งได้นำการหัวเราะบำบัดและการนวดคลายเครียด  นวดกดจุดเพื่อผ่อนคลาย  มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย.

011

               ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โดยอาจารย์ธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เครือข่ายที่ 3 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตภายใต้โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557  “ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ  วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และถนนคนเดินตลาดริมน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการสร้างอารมณ์ดี มีกิจกรรมการเสี่ยงเซียมซีความสุข , การให้บริการตรวจวัดระดับความสุข, กิจกรรมทดสอบสมองกับเกมฝึกสมองชะลอสมองเสื่อม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 180 คน และยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นพ.ณรงค์              สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธสัปดาห์สุขภาพจิตดังกล่าว.

.......................................................................................

012

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดกิจกรรมรณรงค์ “มหกรรมความสุข : ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข” ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานมีการแสดง Danching Shows “เต้นสร้างสุข” จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การโต้วาที “สร้างสุขแบบวิถีไทย ดีกว่าสุขแบบใช้เทคโนโลยี” จากน้องๆ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล และการแสดงดนตรีจากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 22 นอกจากนี้ มีบูทนิทรรศการความสุข นวดแผนไทยคลายเครียด บริการน้ำดื่มสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน รถ Mobile คลายเครียด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดี และมีแนวทางในการสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ความสุขเป็นพลังสุขภาพจิตในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวและชุมชนของตนเอง มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

T

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก