016

               สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 1 – 7  พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งในปี 2557  ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติในหัวข้อ “ ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ การสร้างอารมณ์ดีด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความสุขของประชาชน ดังนั้น นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้เข้าร่วมเทปบันทึกเสียงในรายการ แหล่งข่าวเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557  ณ  สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.......................................................................................

017

               โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2557  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557   ในหัวข้อ “ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข” ณ โรงเรียน ปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 376 คน โดยกิจกรรมเน้นการสร้างอารมณ์ดี มีความสุขด้วย 3 ใจ ให้กับตัวเอง  และวิธีคลายเครียด  ซึ่งได้นำการหัวเราะบำบัดและการนวดคลายเครียด  นวดกดจุดเพื่อผ่อนคลาย  มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย.