เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

021

               ขึ้นชื่อว่าความสุขเชื่อว่าใครๆ ก็ปรารถนาและต่างก็แสวงหาด้วยวิธีการต่างๆ กัน บ้างก็มีความสุขที่มีเงินในบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น  บ้างก็มีความสุขที่กว้านซื้อที่ดินได้มากขึ้น บ้างก็มีความสุขที่ได้ซื้อ วัตถุโบราณได้มากขึ้น  บ้างก็มีความสุขที่เปลี่ยนรถคันใหม่ได้เรื่อยๆ  บ้างก็มีความสุขได้ท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เชื่อไหมครับว่า ความสุขเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวในชีวิตเท่านั้น หากมีได้แล้วไม่เบียดเบียนใครและมีใจเมตตา ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามในทางโลก แต่มักพบอยู่เสมอว่า คนที่เคยที่เติบโตมาท่ามกลางทรัพย์สินมากมายเหล่านั้น ทุกข์ยากลำบากใจอย่างสาหัสจนต้องมาพบนักสุขภาพจิต นั่นหมายความว่าความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นมาจากภายในใจนั่นเอง
               การสร้างสุขด้วย 3 ใจจากภายในจากความคิด เป็นสิ่งที่หลายๆ คนสร้างได้และไม่ต้องใช้ทรัพย์สินใดๆ เลย เพียงแต่ต้องมีความรู้ ปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงนั่นคือ พอใจ  ภูมิใจ  และสบายใจ
1. พอใจ การพอใจ คือ ยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีและยินดีโดยสม่ำเสมอต่อทุกสรรพสิ่ง  
ในชีวิต ทั้งครอบครัวและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้จิตใจสงบสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และ การจัดการในชีวิตอย่างสมเหตุผล ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความสัมพันธ์และเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสมกับอัตภาพ
2. ภูมิใจ  ความภูมิใจเป็นสภาพภายในจิตใจที่เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ยินดีและเห็นคุณค่า
ในตนเอง ต่อความรู้ความสามารถ ความสัมพันธ์และการตั้งเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจมีเงื่อนไขปัจจัยต่างกัน แท้จริงความพอใจในข้อ 1 ที่กล่าวมาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเรามีความภูมิใจอย่างสมเหตุผลตามอัตภาพของแต่ละบุคคล เพราะหากไร้ความพึงพอใจและไร้ขีดจำกัดจะกลายเป็นความโลภโมโทสะ จนไม่อาจสัมผัสได้ว่าความสำเร็จระดับใดเป็นความภูมิใจที่เปี่ยมคุณธรรม
3. สบายใจ  สบายใจเป็นสภาวะของจิตใจที่ไร้ความกังวล ไร้ความเศร้าหมอง ปัจจัย 2 ข้อแรก
คือ พอใจ และภูมิใจ จะส่งผลให้เกิดความสบายใจในชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการยินดีพอใจในชีวิตและ มีความพยายามต่างๆ ในชีวิตอย่างสมเหตุผล ความสำเร็จต่างๆ ทุกช่วงวัยของชีวิต ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อบุคคลแวดล้อมทั้งในครอบครัว ที่ทำงานและสังคมนั่นเอง นอกจากนั้นทุกๆ คนมีความสามารถแสวงหาความสุข และความสบายใจได้จากกิจกรรมสันทนาการที่แต่ละคนชื่นชอบ เช่น ดนตรี กีฬา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในศาสนาที่แต่ละคนนับถือด้วย ความเชื่อ ความรู้และความรักอย่างแท้จริง
               หากทุกคนสามารถดำรงชีวิตด้วยหลักการ 3 ใจได้แล้ว จะช่วยให้มีชีวิตที่สงบสุข จากภายในจิตใจเป็นความสุขที่พอเพียง สงบ สันติ ไม่ฟุ้งซ่าน ทะยานหาอย่างไร้ขีดจำกัด เมื่อใจเป็นสุขจะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล ปรับตัวได้ดีและมีมิตรภาพ เกิดความรู้สึกที่ดีงาม คิดดี พูดดี และทำดีได้อย่างแท้จริง

                                     วุฒิพงศ์   ถายะพิงค์
                                        ที่ปรึกษาด้านวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
                                                                                               โรงพยาบาลสวนปรุง

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก