004

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2557  เวลา 10.00 น. นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล
 
               การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน อีกทั้งสามารถนำศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไปให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้

               สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีพยาบาลจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 39 คน