เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

001 3

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

002 3

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

021

ประชุมเตรียมความพร้อมเด็กไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเด็กไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน How to Prepare Thai kids for  AEC Ere ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

{gallery}10-3-2558-2{/gallery}

10 3 006


               ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาแนวทางการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย PST/CBT กับผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการการพัฒนาแนวทางโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Problem Solving Therapy (PST) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประชุมดังกล่าว

{gallery}10-3-2558{/gallery}

 

DSC 6226111

               นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการประสานความร่วมมือเครือข่ายองค์กรในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาล สวนปรุง ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมศาลแขวงเชียงใหม่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชาตรี เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานลงนาม และหลายหน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือ

DSC 6212111


               นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ กล่าวว่า โดย MOU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันในการเป็นเครือข่ายช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่หรือหลังมีคำพิพากษา ตลอดจนผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศหรือคู่กรณีในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว    ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งช่วยส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้สามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โรงพยาบาลสวนปรุงดำเนินความร่วมมือในการรับตัวเด็กหรือเยาวชนที่มีปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเรื่องพฤติกรรม   อาการติดยาเสพติด ตลอดจนผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศหรือคู่กรณีในคดีความคุ้มครองสวัสดิภาพที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เข้าบำบัดรักษา โดยใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลตามที่เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิ์ในการเบิกจ่าย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำแผน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน.

DSC 6243111

image078

                 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายแพทย์เจษฎา โชคดำรุงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต คณะผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการศูนย์ในการนิเทศงานและประชุมกรมสุขภาพจิต ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

image079   image084   image086

 

********************************************

image055           

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี “ กองทุนเพื่อผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ” เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชเนื่องในโอกาสเตรียมเปิดทำการอาคารอำนวยการหลังใหม่ โดยมีพระสุเทพ ปภา กโร เป็นประธานที่ปรึกษา  ในวันเสาร์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘  ณ  อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

image072   image060   image059   image058

 

************************************************************

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก