001 3

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม

                โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

002 3

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

021

ประชุมเตรียมความพร้อมเด็กไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน

               โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเด็กไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน How to Prepare Thai kids for  AEC Ere ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

{gallery}10-3-2558-2{/gallery}