เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

pic1pic2pic3pic4

 

 

                    วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558  เวลา 17.30 น  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัล  และทรงร่วมแสดง CONCERT TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5  ประจำปี  2558 ณ JJ MALL เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  เพื่อปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชน ที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยการสร้าง IDOL หรือเยาวชนต้นแบบที่มาจากสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ส่งเสริมการค้นหาตัวเอง และพัฒนาศักยภาพทั้งความเก่งและความดี ให้โดดเด่นเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนอื่นๆ  การดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร   สำนักงาน ป.ป.ส.   กระทรวงสาธารณสุข และ ภาคเอกชน
                   เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน  มีคุณสมบัติผู้ที่สำคัญ  คือ ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15 – 19 ปี มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด หรือพื้นที่ เข้าคัดเลือกในระดับภาค  และโครงการจะคัดเหลือ 40 คน  เข้าเก็บตัวในบ้าน IDOL เป็นเวลา 5 สัปดาห์    เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้านวิชาการ ภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าแสดงออก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิต การทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีระเบียบวินัย การรู้จักแบ่งปัน  การให้  การใช้ชีวิตร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ที่ส่งต่อถึงความเป็นผู้นำด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด
ที่มีต่อสาธารณะ กับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  โดยแต่ละสัปดาห์ทุกวันเสาร์ โครงการจะจัดเวทีให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความสามารถและพัฒนาการบนเวทีคอนเสิร์ต
การคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL  โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  มาจากคะแนน 5 ส่วน ได้แก่คะแนนพัฒนาการด้านวิชาการและความสามารถพิเศษที่เลือกเรียน, คะแนนจากการประเมินของวิทยากรช่วงเก็บตัวทั้งด้านวิชาการ  บุคลิกภาพ  การพัฒนา EQ  และการเรียนรู้ทักษะต่างๆ, คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านช่วงเก็บตัว,คะแนนจากการแสดงโชว์บนเวที และคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านช่วงการแสดงโชว์บนเวที   สำหรับในปี 2558  จากผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 40 คน ได้มีการคัดเลือกตามเกณฑ์ มีผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินชิงชนะเลิศ ในสัปดาห์สุดท้าย  ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการเข้าร่วมกิจกรรมในบ้าน IDOL จำนวน 16 คน
                        ทั้งนี้  ผู้เข้ารอบ TO BE NUMBER ONE IDOL ทั้งหมด ต้องมีภารกิจผูกพันกับโครงการ TO BE NUMBER ONE  คือ  ต้องปฏิบัติภารกิจ  หรือกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่นๆ  


                         ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558
                        -      ฝ่ายหญิง ได้แก่
                                                อันดับ 1    TI 28        นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม (ไนท์)     จ.ขอนแก่น
                                                อันดับ 2    TI 30      นางสาวภัฎฎารา  หยวกแฟง (นิว)    จ.หนองคาย
                                                อันดับ 3     TI 06        นางสาวปานชีวา  ไชยสาน (เบนนี่)    จ.ขอนแก่น
                                                อันดับ 4     TI 40    นางสาวมนัญชยา  สมเก๋ (แป้ง)    จ.อุตรดิตถ์
                                                อันดับ 5     TI 38        นางสาวชัชฎาพรรณ  พรมไพสน (นุ่น)    จ.สกลนคร
                                                อันดับ 6     TI 24        น.ส. อารยา  บำรุง (อาร์ม)      จ.สุราษฎร์ธานี

                        -    ฝ่ายชาย ได้แก่
                                                อันดับ 1    TI 35     นายภักดิ์ภูมิ  จิตต์พิสุทธิ์สิริ (ริว)     จ.ชัยภูมิ
                                                อันดับ 2     TI 43    นายคริษฐ์   พรรณธรรม (โอ๊ต)               จ.พิษณุโลก
                                                อันดับ 3     TI 15    นายภูพาน  พิมพา (แบม)     จ.ลำพูน
                                                อันดับ 4     TI 31        นายภาคภูมิ  จวนชัยนาท (อาร์ต)    จ.พิษณุโลก
                                                อันดับ 5     TI 01  นายภาณุวัชร  สุนทวงษ์ (ออมสิน)         จ.สระแก้ว
                                                อันดับ 6     TI 11        นายนัฐวิทย์  สายันต์ (รีม)    จ.พระนครศรีอยุธยา
                                                อันดับ 6    TI 33        นายวรท  สุทธางกูร (พฤกษ์)    จ.ราชบุรี
                                                อันดับ 6    TI 17        นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ชาติ (ต๊ะ)    จ.อุดรธานี
                                                อันดับ 6    TI 39        นายพงศกร  สุดใจใหม่ (กฎ)    จ.ตรัง
                                                อันดับ 6    TI 09        นายณัฐ  สุขสำอางค์ (นัฐ)    จ.ภูเก็ต
                                                                                                                                   ----------------------------------------------------------------------------

pic11pic7pic8pic9pic10

 

 

                        กลุ่มงานโรงพยาบาลกลางวัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม โครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบำบัดรักษาทางสังคม และจิตใจแบบโรงพยาบาลกลางวัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  โดยมีนพ.สินเงิน  สุขสมปอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา  การอภิปราย และกิจกรรมบำบัดตามความสนใจ เช่น จิตบำบัด ศิลปบำบัด กายภาพบำบัด และนันทนาการบำบัด ดำเนินงานโดยทีมบุคลากรสหวิชาชีพและจิตอาสา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ ห้องประชุมนพ.ปรีชา  ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคาราชสาทิส

pic1pic2pic3pic4pic5pic6

 

 

                             ทีม MCATT ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุจราจรและบรรเทาสาธารณภัย เขตนครชัยบุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้า รพ.สต.ซับตะคร้อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

pic1pic2pic3pic4pic5pic6

 

 

                         เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2558 กลุ่มงานจิตเวชยาเสพติด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม “การติดตามประเมินผลการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด” เพื่อติดตามการเสพซ้ำของผู้เข้ารับการบำบัดที่จบโปรแกรม  ประเมินผลการบำบัดและสร้างความตระหนักในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายแพทย์สินเงิน   สุขสมปอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา    เป็นประธานในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายธรรม “ชีวิตหรรษา..บอกลาสุรา-ยาเสพติด”โดย พระบัณฑิต ปณฑิโต วัดทองธรรมชาติ และมีการอภิปราย เรื่อง “เปิดใจเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด”  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

pic1pic2pic3pic4pic5pic6pic7pic8

 

 

                        คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ (EC) ได้จัดโครงการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ อาคารบันเทิงบันเทิงบำบัด  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

 

pic9pic10pic11pic12pic13pic14pic15pic16pic17pic18pic19pic20

 

 

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้การต้อนรับนายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด  สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  17  เมษายน  2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 5  อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก