เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

DSC 9641111

 

 

 

นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1  สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 30 คน  ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ คิรีธาราบูติครีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่  

 

อบรมพัฒนาระบบบำบัดอาการถอนพิษแอลกอฮอล์ฯ

 

DSC 9696111

 

นางพรทิพย์  ธรรมวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะกรรมการทีมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ( PCT Alc) โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบการบำบัดอาการถอนพิษแอลกอฮอล์แบบผู้ป่วยนอก (ติดตามประเมินผลหลังดำเนินการ)  ครั้งที่ 1  สำหรับ บุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 30 คน  ในวันที่      11  มิถุนายน 2558 ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  

 

ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

IMG 20150111

 

นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง  ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 World Day Against Drug Abuse 2015  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558  ณ พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ 

1DSC 0115 resize

 

2DSC 0098

 

3DSC 0177 resize

 

4DSC 0204 resize

 

5DSC 0231 resize

 

6DSC 0260 resize

 

7DSC 0328 resize

 

          วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานปฐมวัย สถาบันราชานุกุล จัดการอบรม “การใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลัก (ครู ก) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.58 และ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 7-8 ก.ค.58

                   วันแรกของการอบรมจัดให้มีการบรรยายเรื่องการประเมินและช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยพญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการประเมินและช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ ด้วยเครื่องมือ (TEDA4I) ตามแต่ละทักษะ ได้แก่ Gross Motor,  Fine  Motor, Perceptive Language, Expressive Language และ Personal&Social  โดยวิทยาการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันราชานุกูล, รพ.พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

                   วันที่สองของการอบรม บรรยายเรื่องระบบบริการดูแลเด็กปฐมวัย และสถานการณ์การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยระดับเขตสุขภาพ โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล หลังจากนั้นรับฟังการเสวนาหัวข้อ “Best Practice : การบริการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้วย Anamai 55, DSPM, DAIM, TDSI, DSI, TEDA4I หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มตามเขตสุขภาพประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่บุคลากรในเขตบุคลากรเพื่อให้เกิดระบบบริการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ ช่วงบ่ายพบกับการอภิปรายแผนการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่บุคลากรในเขตสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบบริการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการเด็ก  และแพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็ก

                   การอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรหลักมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือ สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว รวมถึงมีแนวทางในการถ่ายทอดวิธีประเมินพัฒนาการและช่วยเหลือแก่บุคลากรในพนที่รวมถึงผู้เลี้ยงดูเด็กได้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างถูกต้องเหมาะสมในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเติบโตเป็นประชากรที่ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

   

                                        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 25558 คณะกรรมการอำนวยการ Brain Mind จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จิตตปัญญา...สติกับการพัฒนาตนเอง โดยอาจารย์สมพร  อินทร์แก้ว นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  และมีการอภิปราย เรื่อง “สุคนธบำบัด ..พัฒนาสมอง : เคล็ดลับจากนักวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน” โดยนพ.วรสิทธิ์  ศิริพรพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนพ.วีรพล อุณหรัศมี ผู้ดำเนินการอภิปราย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

โครงการประชุมวิชาการประจำปีการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายร่วมกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน จัดโดย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแก่นนครา 3 โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ เป็นประธานในพิธีพร้อมแบ่งปันความรู้เรื่อง Suicide in Thailand, Area Health Board เขตสุขภาพที่7 และได้มีการบรรยายโดย ศ.นพ. มาโนช หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีวิทยากรที่มาบรรยายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้แก่ พญ. โชติมา ครบตระกูลชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ, .เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, .สุบิน สมีน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, .วิภาดา คณะไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, .บุญเรือง ร่วมแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การประชุมครั้งนี้ได้มีบุคลากรในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ได้มาเข้าร่วมประชุมกันอย่างมากมาย การประชุมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายรวมทั้งประเมินผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน ในช่วงบ่ายของการประชุมได้มีกิจกรรม Mind remedy Work Shop ในหัวข้อ รู้เรารู้เขาพัฒนาใจตามแนวคิด Satir และ เคล็ดลับสู่การเป็นนักการปรึกษา (ขั้นเทพ) โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ ทางผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้รับทักษะและความรู้อย่างเต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติต่อยอดต่อไป

 

อบรมการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วย  

 

1Up

 

2dp

 

3KQ

 

4Df

 

หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปรึกษาปัญหาสุขภาพพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรังสิพรามหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยมีวิทยากรมาบรรยายในการอบรม คือ     พญ.กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ, นางกานดา ผาวงค์ นักจิตวิทยากรชำนาญการพิเศษ, นายสุบิน สมีน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญ, นางวิภาดา คณะไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,         อ.จินตนา สิงขรอาจ อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในการอบรมนี้ได้มีหลายหน่วยงานภายในโรงพยาบาลได้เข้าร่วมการอบรมอย่างมากมาย การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้การปรึกษาเป็นกระบวนการพลวัตร ระหว่างผู้ให้การปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาที่มีเรื่องกังวลใจ ในกระบวนการนี้ผู้ให้การปรึกษาจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่งเสริมทักษะการเผชิญปัญหา การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการปรับปรุงสัมพันธภาพ การอบรมการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้และทักษะการให้บริการด้วยแนวอื่นที่ต้องอาศัยทักษะการปรึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้เน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางจิตวิทยาการปรึกษา มีทัศนคติที่เอื้อต่อการช่วยเหลือ ผู้รับการอบรมสามารถบูรณาการทักษะการให้การปรึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

มุ่งสู่ Excellence center

 

1lG 

 

2QU

 

3vi

 

4go

 

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสู่ระดับ Excellence center โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมพัฒนาคุณภาพเพื่อพร้อมเข้าสู่การตรวจคุณภาพของโรงพยาบาล จาก สรพ. โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรุจิรพิพัฒน์ โดยมีคณะกรรมการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะกรรมการเวชระเบียน กรรมการบริหารความเสียง กรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร กรรมการควบคุมเครื่องมือ กรรมการประสานงานคุณภาพ และให้ตัวแทนคร่อมสายงานของแต่ล่ะหน่วยงานได้นำเสนอและอภิปรายผลการดำเนินงานและหาโอกาสพัฒนาให้หน่วยงาน และนำเสนอต่อผู้อำนวยการฯ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและนำผลส่งต่อองค์กรต่อไป

 

วันงดสูบบุหรี่ 

 

1Ei

 

2Bk

 

3Lr

 

4Sb

 

5Ue

 

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมสนับสนุนการต่อต้านการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล กิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในครั้งนี้ขับเคลื่อนโดยแผนกจิตสังคมบำบัด ซึ่งเป็นแผนกที่มีทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นบริเวณตึกอำนวยการ ชั้น 1 หน้า OPD เพื่อเป็นด่านแรกที่เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้มาใช้บริการจะต้องผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล และผู้มาใช้บริการอย่างล้นหลาม

          การหยุดสูบบุหรี่เป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก การเลิกบุหรี่จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด มะเร็ง ระบบอื่นๆ หัวใจวายกระทันหัน เส้นเลือดสมองตีบตันกระทันหัน โรงถุงลมโป่งพอง และโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ การเลิกบุหรี่นั้น นอกจากต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วการกินอาหาร หรือ สมุนไพรต่างๆ ก็จะช่วยลดอาการข้างเคียงจากการเลิกบุหรี่ และทำให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น ด้วยความปราถนาดีจาก แผนกจิตสังคมบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 

 

 

pic01

 

pic02

 

pic03

 

สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมอบรมการนำแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชไปสู่การปฏิบัติ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ภายใต้โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี            พระศรีฯ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางนิติเวชมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง การประเมินผู้ป่วยนิติจิตเวช ตลอดจนปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช 

 

อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการประเมิน Forensic Assessment

 

pic04

 

pic05

 

pic06

 

pic07

 

pic08

 

pic09

 

pic010

 

pic011

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการประเมิน Forensic Assessment และ Medical- legal Assessment ซึ่งเป็นกิจกรรมใน 6 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 6 กระบวนงาน ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558

 

 

 

 
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก