เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

IMG 0399

 

IMG 0159

 

 

       เมื่อวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมผาตาดวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นำ การเสริมสร้างแรงจูงใจ     ในการทำงาน การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางภัทรา ถิรลาภ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

16

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ได้จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 185 คน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับทราบแนวทางการบริหารแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559, แนวทางการบริหารงบประมาณ และเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และรับทราบกรอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 17 โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ สำหรับนำไปใช้จัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพจิต เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11193420

 

 

11863348

 

 

 

11898837

 

 

              วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

            จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดระยะเวลา 12 ปี ภายใต้การควบคุมกำกับงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐมจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ปี 2558 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE กลุ่มอายุ 10-24 ปี ของจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมเป็นสมาชิกถึงร้อยละ 90.16 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการต้นแบบระดับเพชร และชมรมในสถานศึกษาต้นแบบระดับทอง อย่างละ 1 แห่ง ตลอดจนมีการดำเนินงานโครงการใครติดยายกมือขึ้น และจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการมาโดยต่อเนื่อง

            โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทาง     ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวกันดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจ และความชอบของตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเป็นอย่างดี

               ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จำนวน 10 แห่ง และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงทอดพระเนตรการแสดงจากตัวแทนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อาสาสมัครและสมาชิก ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และโรงเรียนเครือข่าย  ถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ และซักถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดขวัญกำลังใจ แก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

 

 

IMG 5164 resize

 

 

IMG 5175 resize

 

 

IMG 5191 resize

 

 

IMG 5193 resize

 

 

IMG 5195 resize

 

 

IMG 5202 resize

 

 

IMG 5217 resize

 

 

IMG 5227 resize

 

 

IMG 5251 resize

 

 

IMG 5285 resize

 

 

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี ระหว่าง มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร กับ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต , กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

สำหรับความร่วมมือนี้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เรื่องการส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษอายุ 2 ปี ถึง 10 ปี เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนร่วมและอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้

 

 

11242688 1625833181015785 245475789159580512 n11817158 1625833601015743 1996826822289665998 n

 

11824943 1212110455473170 7106941590126572014 n

 

11825096 1212110288806520 7825121529734669843 n

 

11828592 1212110435473172 2326097307056931583 n

 

11880665 1625833017682468 4529214270111885189 n

 

                 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นำเหล่าข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ.บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. และในเวลา 09.00 น.  ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน เพื่อร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ณ.ห้องโถง ชั้น 1   อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข

 

11825669 1478757212440425 8965053052757186717 n

 

11866293 1478757209107092 4101518043815640246 n

 

11873367 1478757199107093 3726572963818795163 n

 

11836786 1478757255773754 3510203150974627675 n

 

             พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม รพ.ศรีธัญญา โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.     ศรีธัญญา เป็นประธานจัดการประชุมมีบุคลากรจากหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 57 คนเข้าร่วมจัดทำข้อมูลกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะได้ ส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกาศใช้ในลำดับต่อไป

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก